• Časopis Eurostav je odborným recenzovaným časopisom pre oblasť stavebníctva a architektúry, ktorý vychádza na slovenskom mediálnom trhu periodík už od roku 1994. Vysokú odbornú úroveň, ako aj aktuálnosť tém, garantuje tiež 9-členná redakčná rada časopisu.
  • Časopis Eurostav si za svojej existencie vydobyl popredné miesto medzi časopismi obdobného zamerania a je pokladaný odbornou verejnosťou za mienkotvorné médium v tejto oblasti. Dôkazom toho je, že je hlavným alebo generálnym mediálnym partnerom najprestížnejších akcií (súťaže, výstavy) z oblasti stavebníctva a architektúry.
  • Časopis Eurostav nie je voľne v predaji, ale je v náklade 6 000 ks zasielaný priamo predplatiteľom (projektanti, architekti, stavební podnikatelia, manažéri v stavebných firmách, investori, výrobcovia stavebných materiálov, pedagógovia a študenti stavebných a architektonických škôl).

 

Časopis EUROSTAV - 9/2016

9/2016

Hlavná téma
AKO ŠETRIA BUDOVY
Tematické okruhy
  • Sprísnené tepelnotechnické normy
  • Kvalita vnútorného prostredia
  • Takmer nulové verejné budovy
  • Rozdiel medzi energetickou efektívnosťou a hospodárnosťou

 

Digitalizované ukážky časopisov
Predplatné 2017
E-shop eurostav
Archbooks
BIM conference
HSF system