• Časopis Eurostav je odborno-vedeckým recenzovaným časopisom pre oblasť stavebníctva a architektúry, ktorý vychádza na slovenskom mediálnom trhu periodík už od roku 1994. Vysokú odbornú úroveň, ako aj aktuálnosť tém, garantuje tiež 9-členná redakčná rada časopisu.
  • Časopis Eurostav si za svojej existencie vydobyl popredné miesto medzi časopismi obdobného zamerania a je pokladaný odbornou verejnosťou za mienkotvorné médium v tejto oblasti. Dôkazom toho je, že je hlavným alebo generálnym mediálnym partnerom najprestížnejších akcií (súťaže, výstavy) z oblasti stavebníctva a architektúry.
  • Časopis Eurostav nie je voľne v predaji, ale je v náklade 5 000 ks zasielaný priamo predplatiteľom (projektanti, architekti, stavební podnikatelia, manažéri v stavebných firmách, investori, výrobcovia stavebných materiálov, pedagógovia a študenti stavebných a architektonických škôl).

 

Časopis EUROSTAV - 7-8/2018

7-8/2018

Hlavná téma
NOVÉ PRÍSTUPY K OBNOVE BUDOV
Tematické okruhy
  • Rekonštrukcia historických klenieb
  • Nové trendy, nároky a prístupy pri obnove bytových domov
  • Náklady na obnovu stavebného objektu
  • Nové trendy v stavebnej a priestorovej akustike

 

Nové trendy v stavebnej a priestorovej akustike

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks