• Časopis Eurostav je odborno-vedeckým recenzovaným časopisom pre oblasť stavebníctva a architektúry, ktorý vychádza na slovenskom mediálnom trhu periodík už od roku 1994. Vysokú odbornú úroveň, ako aj aktuálnosť tém, garantuje tiež 9-členná redakčná rada časopisu.
  • Časopis Eurostav si za svojej existencie vydobyl popredné miesto medzi časopismi obdobného zamerania a je pokladaný odbornou verejnosťou za mienkotvorné médium v tejto oblasti. Dôkazom toho je, že je hlavným alebo generálnym mediálnym partnerom najprestížnejších akcií (súťaže, výstavy) z oblasti stavebníctva a architektúry.
  • Časopis Eurostav nie je voľne v predaji, ale je v náklade 5 000 ks zasielaný priamo predplatiteľom (projektanti, architekti, stavební podnikatelia, manažéri v stavebných firmách, investori, výrobcovia stavebných materiálov, pedagógovia a študenti stavebných a architektonických škôl).

 

Časopis EUROSTAV - 1-2/2018

1-2/2018

Hlavná téma
Budovy budúcnosti
Tematické okruhy
  • Budovy budúcnosti na Slovensku
  • Akustika v budovách s takmer nulovou potrebou energie
  • Vodný manažment pre budovy 3. milénia

Predstavenie všetkých prihlásených stavieb do súťaže Stavba roka 2017.

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
heroal