späť na obsah časopisu Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2005 s výhľadom do roku 2010 predstavuje rámcový dokument poskytujúci širší komplexný pohľad na koordinované zámery štátu pri prijímaní riešení v čiastkových oblastiach dotýkajúcich sa bývania na výhľadové obdobie 10 rokov, resp. formou akčného plánu na obdobie 5 rokov. Keďže Slovenská republika prechádza transformačným obdobím, koncepcia štátnej bytovej politiky smeruje formulovanie podmienok pre rozvoj bývania tak, aby sme sa priblížili k princípom akceptovaným medzinárodným spoločenstvom a predovšetkým krajinami Európskej únie. V tejto súvislosti k základným úlohám v oblasti bývania možno zaradiť transformáciu legislatívneho rámca a nástrojov podpory rozvoja bývania na podmienky trhovej ekonomiky. Od obdobia schválenia koncepcie štátnej bytovej politiky v roku 2000 prešli vyše dva roky. Čo sa podarilo ale aj nepodarilo vláde splniť z plánovaných zámerov a cieľov a aké sú aktuálne úlohy v napĺňaní obsahu koncepcie sa dozviete v nasledujúcom príspevku Ing. Jána Závodného z Oddelenia bytovej politiky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Autor
Ing. Ján Závodný, MVRR SR
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG