späť na obsah časopisu Energetická náročnosť budov predstavuje v bilancii potreby a spotreby palivovo - energetického komplexu v národnom hospodárstve každého vyspelého štátu druhý najväčší potenciál úspor. Komplexná energetická náročnosť je súhrnom celkových investičných vstupov k zabezpečeniu tepelnej ochrany a ročných prevádzkových nárokov jednotlivých energetických systémov budovy počas jej doby životnosti. Cieľom príspevku je uviesť určitú názorovú orientáciu, snáď i filozofiu, resp. koncepciu ako pristupovať pri tzv. komplexných integrovaných auditoch budov. Je vcelku jasné, že práve tento prístup umožňuje postihnutie dnes tak dominantných 3 E: Energetickej náročnosti, Environmentálnej bezpečnosti, Ekonomickej efektívnosti. Zároveň je zrejmé, že takýto postup nie je len adekvátny súčasnému stavu poznania vedy a techniky v predmetnej oblasti, ale čoraz viac sa stáva jednoznačným predmetom záujmu investorov - majiteľov, prípadne prevádzkovateľov budov. Inými slovami, žiadne nové investície nesmú byť samoúčelné, musia byť jednoducho preukázateľne výhodné, teda efektívne. Či už v priamych ziskoch (úspora energie), alebo nepriamo, v podobe kvalitnejšieho, komfortnejšieho interiérového prostredia, vytvárajúceho predpoklady pre spokojnosť, zdravie, práceschopnosť, výkonnosť a produktivitu užívateľov.
Autor
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG