späť na obsah časopisu Prostredie v ktorom žijeme by malo byť humánne, teda také, ktoré by vyhovovalo rovnako všetkým jeho užívateľom. Žiaľ dnes sa v prostredí vyskytuje množstvo bariér, ktoré diskriminujú nielen telesne, zrakovo, sluchovo alebo mentálne postihnuté osoby, ale aj seniorov, rodičov s kočíkom, osoby s rozmernou batožinou, či osoby nízkeho alebo vysokého vzrastu... Vo vyspelých krajinách vznikajú nové metódy tvorby životného prostredia, ktoré sa snažia splniť nároky človeka vo všetkých fázach životného cyklu od narodenia po starobu, akceptujúc zdravotné problémy, ktoré môžu nastať.
Autor
Ing. arch. Lea Rollová, PhD., FA STU Bratislava
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG