späť na obsah časopisu Pre zostavenie súpisu stavebných prác a výpočtu výkazu výmer podľa dokumentácie pre stavebné povolenie má rozpočtár (cost manager ) dostatok informácií, aby mohol zostaviť položkový rozpočet. Ako sa v praxi ukázalo, aj v tejto etape v závislosti od kvality spracovanej projektovej dokumentácie je potrebné využiť ocenené štandardné konštrukčné prvky, respektíve agregované položky.
Autor
Hosť. doc. Ing. František Mesároš, CSc.
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG