späť na obsah časopisu Súpis položiek stavebných prác s výkazom výmer podľa realizačného projektu stavby obsahuje jednoznačné vymedzenie požadovaných prác, dodávok a služieb. Záväzným podkladom spracovania položiek súpisu prac je úplná realizačná dokumentácia stavby.
Autor
Hosť. Doc. Ing. František Mesároš, CSc., SvF TU Košice
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG