späť na obsah časopisu Na obvodový plášť, za ktorý je možné považovať najmä nepriesvitné konštrukcie, sa vzťahuje päť zo šiestich základných požiadaviek na stavby (okrem požiadavky na bezpečnosť pri užívaní). Obvodové plášte sa podieľajú na prenose zaťaženia. Musia splniť požiadavky z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, najmä súvisiace s požiarnymi úsekmi. Ich tepelnotechnické vlastnosti musia zabezpečiť požadovanú vnútornú povrchovú teplotu z hľadiska hygieny a ochrany zdravia. Musia splniť požiadavky na akustickú ochranu nimi vymedzených priestorov. Poslednou základnou požiadavkou je požiadavka na energetickú úspornosť a ochranu tepla. Energetickou úspornosťou sa má zabezpečiť energetická hospodárnosť budov, ktorá sa bude preukazovať v procese energetickej certifikácie budov.
Autor
Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., VVÚPS-NOVA, Bratislava
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG