späť na obsah časopisu

Vo svete aj na Slovensku je čoraz častejšie skloňovanou témou otázka zachovania nielen prírodného a kultúrneho bohatstva krajiny, ale aj jej zdrojov energie, a s tým súvisiaceho i riešenia energetickej hospodárnosti budov, ktoré neobchádza ani stavebníctvo a priemysel. Priemyselné haly a ich konštrukcie si pri svojom technickom aj technologickom riešení vyžadujú osobitný prístup, preto je pri ich projektovaní a realizácii nutné rešpektovať viacero požiadaviek, kritérií, ale aj noriem a vyhlášok, ktorým sa v príspevku autorka venuje bližšie.


Autor
Ing. Jana Katunská, PhD., SvF TU Košice, Recenzent: Doc. Ing. Ján Ilkovič, PhD., FA STU v Bratislave, Foto: archív autorky
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG