späť na obsah časopisu

Bývanie ako jedna z najdôležitejších oblastí života vychádza z tradície a mentality jednotlivých národov. Tradičné modely bývania zohrávajú veľkú úlohu pri navrhovaní nových typov bytov i celých obytných súborov. Rovnako ako životný štýl obyvateľov a ich vzájomné vzťahy. Formovanie obytného prostredia i samotných obytných budov má z uvedených dôvodov tendenciu smerovať k istému zaužívanému štandardu, ku konvencii, ba až stereotypu foriem, čo sa prejavuje najmä v masovej obytnej zástavbe. Zmena spoločenských a ekonomických podmienok, životného štýlu a štruktúry spoločnosti kladie na bývanie nové nároky. Úlohou doby je preto nastoľovať otázky súvisiace s formovaním súčasných a budúcich foriem obytného prostredia, hľadať na ne odpovede a riešenia.


Autor
Ing. arch. Zuzana Gladičová, doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD., FA STU Bratislava, Recenzent: doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD., FA STU Bratislava

Fotografie (vizualizácia)
archív autoriek
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG