späť na obsah časopisu

Realizácia výstavby nákupných obchodných centier, priemyselných parkov a logistických centier predstavuje z územného hľadiska významnú položku súčasného rozvoja. Dotýka sa problematiky urbanizovaného územia sídiel, najmä však voľnej krajiny, kde spolu s diaľnicami predstavujú najvýraznejšie prvky jej urbanizácie. Tieto stavby majú výrazný vplyv na obraz územia, ekológiu, ekonomiku a na dopravu. Nové nákupné centrá svojou konkurenčnou ponukou však majú aj urbanistické dosahy na centrá miest. Tieto procesy sú výsledkom globalizácie ekonomiky, kde sa ekonomické aktivity rozptyľujú do priestoru. Veľké mestá so svojím ľudským a technickým potenciálom, v blízkosti spotrebných a zábavných centier, s dobrou vzájomnou dostupnosťou firiem sú z ekonomického pohľadu kľúčovými miestami.


Autor
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD., Fakulta architektúry STU, Bratislava

Fotografie (vizualizácia)
Mgr. art. Matej Kováč
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG