späť na obsah časopisu

Keď si v súčasnosti otvoríme noviny, zapneme televíziu či rozhlas, zo všetkých strán sa na nás valí neuveriteľné množstvo negatívnych správ, ktoré sa nás ale bezprostredne dotýkajú. Stúpajú sociálne nepokoje, zvyšuje sa počet sociálne odkázaných, stúpa počet chudobných, prehlbuje sa rozdiel medzi chudobnými a bohatými, štrajkujú lekári, v štrajkovej pohotovosti sú učitelia. Mnohé firmy, vrátane firiem pôsobiacich na slovenskom stavebnom trhu krachujú, väčšina má problémy s druhotnou platobnou neschopnosťou, prepúšťajú sa zamestnanci, redukujú sa náklady. Práce v stavebníctve je málo a hoci vyhliadky na koniec tohto roku mali byť už trochu optimistickejšie, nestalo sa tak. Nové predčasné voľby odsúvajú aj plánované investície na neskôr. Treba šetriť verejné financie, treba šetriť súkromné financie, lebo nikto nevie, čo nás čaká. Trhy sú rozkolísané, väčší investori neprichádzajú, lebo rovnako zlá je situácia aj okolo nás.

Toto všetko je realita, ktorá asi neteší nikoho. A aké sú vyhliadky pre budúcnosť? A čo bude rozhodujúce, aby tá budúcnosť bola optimistickejšia?

Nedávno som čítala rozhovor s futurológom Ivanom Klincom. Podľa neho a podľa najväčšieho futurologického projektu z posledného obdobia, ktorý nazvali Milénium, a v ktorom išlo o hľadanie vízie ekonomického systému na najbližších 20 rokov, bude kľúčovým slovom v budúcnosti (v živote aj v podnikaní) slovo etika. Podľa tohto projektu by sa práve etika mala do roku 2030 stať rozhodujúcim prvkom nového ekonomického poriadku. Koncept etickej trhovej ekonomiky je už, podľa Ivana Klinca, popísaný. Ivan Klinec tvrdí, že „...keď sa pozrieme do minulosti, všetci veľkí ekonómovia tvrdili, že práve etika bola nosným princípom ekonomík, ktoré fungovali. Počnúc Adamom Smithom aj neviditeľná voľná ruka trhu mala byť etická. Teraz sa vytvárajú zdola nové modely ekonomického a podnikateľského správania, napríklad také hodnotovo orientované bankovníctvo, rôzne eticky nastavené investície, a naberá to na sile. Máme pred sebou 20 rokov, keď by sa to malo zrealizovať a nežiaduce a nemorálne formy správania by sa mali v ekonomike marginalizovať. Počíta sa aj s tým, že rating firiem sa bude hodnotiť aj z etického hľadiska – ako a kde taká firma pôsobí a ako sa správa...“. Potešila vás takáto vízia? A veríte jej? Veríte, že by sa mohla etika stať pilierom rozvoja európskej a najmä slovenskej ekonomiky? Ja áno....

Slovenský stavebný trh je malý. Tu každý každého (alebo skoro každého) pozná. Kto sa ako na trhu správa zväčša vieme. Ale vieme aj to, že niektoré firmy sa dostali do problémov práve preto, že chceli byť etické. Asi to naozaj bude chvíľu trvať, kým sa v podnikaní presadí etika, slušnosť, poctivosť, kvalita a najmä vzájomná dôvera. Podnikanie je nevyhnutne založené na dôvere. A dôvera je morálna kategória. Dajme šancu etike, aby pomohla posunúť slovenskú spoločnosť dopredu. Pokúsme sa byť vzorom  pre ostatnú Európu, od ktorej sme nielen bytostne závislí, ale sme aj jej srdcom. A ak je srdce zdravé... 

Pekné čítanie novembrového Eurostavu praje

Ing. arch. Darina Lalíková, CSc., šéfredaktorka


Autor
Ing. arch. Darina Lalíková, CSc., šéfredaktorka

Fotografie (vizualizácia)
P. Golej
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG