späť na obsah časopisu

Inžinierskogeologický prieskum (IGP) je dôležitým nástrojom na posúdenie pomerov pri zakladaní stavieb. Jeho úlohou je získať také poznatky o základových pomeroch stavebných objektov, aby tieto mohli byť založené čo najekonomickejšie, pri zachovaní stability nielen samotných objektov, ale aj ich okolia. V rámci problematiky hrubej stavby, ktorá je nosnou témou tohto čísla, a ktorej súčasťou je aj zakladanie objektov, prinášame nasledujúci príspevok. Článok samozrejme nemôže obsiahnuť celú rozsiahlu problematiku a preto sa venuje IGP pre najčastejšie budované stavby, akými sú obytné domy, či súbory.


Autor
doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD., SvF STU Bratislava, Recenzent: prof. RNDr. František Baliak, PhD., SvF STU Bratislava

Fotografie (vizualizácia)
archív autora
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG