späť na obsah časopisu

„Príspevok sa zaoberá perspektívou možnosti generovania konštrukčných prvkov schopných reakcie vlastnou „vnútornou štruktúrou" na báze nanotechnologickej modifikácie materiálov v kontexte nových architektonických trendov (parametrická architektúra, blob-štruktúry). Zameriava sa aj kontext uplatnenia nových materiálov a ekologickej udržateľnosti. Príspevok je aj konfrontáciou teoretických prác vybraných autorov."
Z recenzie doc. Ing. arch. Jána
Ilkoviča, PhD.


Autor
Ing. arch. Soňa Tóthová, FA STU Bratislava, Recenzent: doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD., FA STU Bratislava

Fotografie (vizualizácia)
Dean Nicholas
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG