späť na obsah časopisu

Nájomné bývanie patrí popri bývaní vlastníckom k významným formám bývania vo všetkých členských štátoch EÚ a ich podiel sa pohybuje od 19 do 62 %. V rôznych krajinách pre sociálne bývanie sa používajú alternatívne termíny ako napr. dobré a bezpečné bývanie (Nemecko), bývanie s bežným nájmom (Francúzsko), nízko až mierne príjmové bývanie (USA), podporované bývanie alebo cenovo prístupné bývanie. Vo vyspelých štátoch existujú 3 formy vlastníctva nájomných bytov a to vo verejnom, družstevnom a súkromnom vlastníctve. Odlišná je však situácia v oblasti bývania v Slovenskej republike, nakoľko nájomné byty sú takmer vo výlučnom vlastníctve obcí a tvoria nepatrný zlomok z celkového bytového fondu - v súčasnosti je to už menej ako 3 %.


Autor
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD., prof. Ing. Koloman Ivanička, PhD., SvF STU Bratislava, Recenzent: doc. Ing. Mária Zúbková, PhD., SvF STU Bratislava

Fotografie (vizualizácia)
archív autorov a redakcie
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG