späť na obsah časopisu

V Slovenskej republike je už niekoľko desaťročí zavedený systém predchádzania havárií a porúch vodných stavieb (v tomto článku budeme pod všeobecným pojmom vodné stavby rozumieť hlavne priehrady, hate, ochranné protipovodňové hrádze a odkaliská). Ide o odborný technicko-bezpečnostný dohľad, v rámci ktorého sú vytvorené legislatívne predpoklady a z nich vychádzajúca prax, ktorá sa realizuje od projekčnej prípravy, cez výstavbu, zabudovanie meracích zariadení, až po samotné zhodnotenie meraní. Obzvlášť je prepracovaný systém hodnotenia rizika vytvoreného jednotlivými typmi vodných stavieb, z ktorého sa na základe zakategorizovania vodných stavieb odvíjajú povinnosti stavebníkov a prevádzkovateľov vodných stavieb.


Autor
Ing. Norbert Halmo, Ministerstvo životného prostredia SR, Ing. Andrej Kasana, Vodohospodárska výstavba š. p. Bratislava, Recenzent: prof. Ing. Ján Szolgay, PhD., SvF STU v Bratislave

Fotografie (vizualizácia)
archív Vodohospodárskej výstavby š. p., úsek TBD
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG