späť na obsah časopisu

Protipovodňová ochrana je v súčasnosti často diskutovanou témou. V krajinách EÚ sa v zmysle požiadaviek Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES o hodnotení a manažmente povodňových rizík [6] v nedávnej minulosti doplnili národné legislatívy príslušnými zákonmi (pre SR pozri [12]), vypracovávajú sa akčné plány ochrany proti povodniam [2] a prebieha systematické mapovanie a hodnotenie rizík pre celé krajiny. U nás sa okrem týchto aktivít, ktoré riadi MŽP SR, tiež zaviedol Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR, schválený Vládou SR 27.10 2010 [9].


Autor
prof. Ing. Ján Szolgay, PhD., SvF STU v Bratislave

Fotografie (vizualizácia)
archív Vodohospodárskej výstavby š. p., úsek TBD
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG