späť na obsah časopisu

Vybudovanie ochranných hrádzí na toku Latorica má svoju dlhoročnú históriu, ktorej počiatky siahajú do 19. storočia, kedy pred viac ako 160 rokmi Združenie pre reguláciu Tisy a Medzibodrožia v rámci vodohospodárskych úprav na Východoslovenskej nížine začalo z miestnych zemných materiálov budovať prvé ochranné línie. Postupne tieto ochranné hrádze prešli prestavbami a rekonštrukciami tak, ako si to vyžadovala vtedajšia hydrologická, ale aj spoločenská situácia.


Autor
Ing. Eva Kolesárová, Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. OZ Košice, Správa povodia Bodrogu Trebišov

Fotografie (vizualizácia)
archív autorky
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG