späť na obsah časopisu

Dvadsať rokov priebežného, štátom podporovaného kontaktného zatepľovania na Slovensku malo viac etáp líšiacich sa vecne i termínovo. Najprv to bol program dodatočného zatepľovania a odstraňovania nedostatkov bytových domov v rokoch 1992 – 1997, od roku 1998 podpora cez Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB), od roku 2000 podpora obnovy bytovej budovy na základe Koncepcie obnovy budov s dôrazom na bytový fond schválenej Uznesením Vlády č. 1088 z roku 1999 až po zahrnutie Vládneho programu zatepľovania v rokoch 2009 a 2011 do foriem podpory v ŠFRB, pokrývajúci obsahovo významnú obnovu budov zo smernice 2002/91/ES a transponovaného zákona 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov.


Autor
Ing. Anton Novotný, OZ Združenie pre zatepľovanie budov, Bratislava

Fotografie (vizualizácia)
archív redakcie, Grafy a tabuľky: autor a Združenie EPS SR
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG