späť na obsah časopisu

25. apríla tohto roku sa konal už 2. ročník medzinárodnej odbornej konferencie na tému Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe, ktorej organizátorom bolo naše vydavateľstvo. V tento deň vyvrcholilo nielen naše vyše polročné úsilie, ale aj našich spoluorganizátorov, partnerov a najmä odborných garantov (prof. R. Špaček a prof. D. Petráš), ktoré sme všetci spoločne venovali príprave tohto ročníka konferencie. Energiu, ktorú sme do tohto projektu vložili, sa nám všetkým vrátila v podobe poďakovania od mnohých účastníkov konferencie, ktorí prišli načerpať informácie a inšpirácie k tejto téme. 

Pred vyše dvoma rokmi, keď sme spolu s redakčnou radou začali intenzívnejšie uvažovať o tom, že je potrebné prispieť k širšej osvete tejto témy medzi odbornou verejnosťou, bola situácia trochu iná. O udržateľnosti vo výstavbe sa u nás veľa nevedelo. Našťastie, situácia sa začala vyvíjať pozitívnym smerom. Začalo sa o tejto téme viac hovoriť, viac písať. A to je dobré. To je aj náš cieľ. Ukazovať pozitívne príklady, ako treba navrhovať, stavať a prevádzkovať udržateľné budovy, aby sme pre túto tému nadchli práve architektov a projektantov, od ktorých do veľkej miery závisí ako udržateľné budovy navrhnú a ako dokážu svoje zámery presadiť u investorov. Samozrejme, u investorov, ktorí budú chcieť financovať výstavbu udržateľnej architektúry, to všetko začína aj končí. Ale aj v tomto smere badať prvé pozitívne kroky, keďže okrem zahraničných investorov, pripravuje projekt udržateľnej budovy aj prvý slovenský investor (viac v panelovej diskusii na str. 14 až 16).  

Na tohtoročnej konferencii zaujali moju pozornosť viaceré vystúpenia. Podrobnejšie informácie o jednotlivých prezentáciách a zaujímavých projektov udržateľnej architektúry prinášame aj vo vnútri tohto čísla. A z najzaujímavejších vystúpení uverejňujeme aj videá na našej novej web stránke www.eurostav.sk a www.casopiseurostav.sk. Tu nájdete aj videozáznam z udeľovania 1. ročníka ceny časopisu Eurostav VISIO 2020. Touto cenou sme sa rozhodli ešte viac podporovať a zviditeľňovať aktivity a počiny v oblasti udržateľnosti v architektúre a vo výstavbe za uplynulé obdobie na Slovensku a cena bola odovzdaná v deň konania konferencie v rámci večerného spoločenského podujatia. Prvým laureátom ceny VISIO 2020 sa stala spoločnosť VELUX, ktorá získala túto cenu za trvalý prínos pri výstavbe udržateľných budov, realizáciu vzorových domov v rámci projektu VELUX Model Home 2020, za ich propagáciu a osvetu a za podporu vzdelávania a výskumu v tejto oblasti. Samozrejme, kandidátov na túto cenu bolo viacero a ja verím, že ich za rok pribudne ešte podstatne viac. Rozhodujúce určite nie je to, že sa nám rozšíri počet kandidátov na túto cenu. Rozhodujúce je to, že sa dúfajme, rozšíria aktivity v oblasti osvety, propagácie a realizácie výstavby udržateľnej architektúry a že tým sa významne prispeje k ochrane životného prostredia.

 

Pekné čítanie májového Eurostavu praje

Ing. arch. Darina Lalíková, CSc., šéfredaktorka


Autor
Ing. arch. Darina Lalíková, CSc., šéfredaktorka

Fotografie (vizualizácia)
P. Golej
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG