späť na obsah časopisu

 

Znižovanie spotreby energie, obnova budov, podpora biodiverzity, investície do obnoviteľných zdrojov a dekarbonizácia priemyslu sú hlavné oblasti, kam majú cieliť peniaze z pokrízového balíka na Slovensku. Miliardy eur teda ponúkajú v najbližších rokoch príležitosť na transformáciu slovenskej ekonomiky vrátane stavebníctva.

Otázka pre respondentov:

Kam by podľa vás mala prioritne smerovať pokrízová podpora v rámci stavebného sektora?

 

Ing. Peter Markovič

CEO, Xella Slovensko, spol. s r. o.

Vláda SR by sa podľa môjho názoru v rámci pokrízovej podpory stavebného sektora mala zamerať na tri kľúčové oblasti.

Prvou je urýchlené dokončenie siete diaľnic. Je to už veľmi stará záležitosť, preto si myslím, že výhody urýchlenia tejto oblasti ani netreba konkretizovať.

Druhou oblasťou je zvýšenie počtu dostupných a kvalitných bytov. Na to, aby sme sa dostali na priemer EÚ, potrebujeme podľa niektorých štatistík dobudovať na Slovensku 220-tisíc bytov. K zvýšeniu počtu bytov vedie viacero ciest. Na jednej strane je to vytvorenie lepších podmienok pre developerov aj individuálnych stavebníkov, na druhej priama podpora štátu napríklad nájomného bývania, podnikových bytov alebo aj sociálneho bývania. Štát by mal zabezpečiť sprehľadnenie a zjednodušenie procesu povoľovania stavieb. Rozumné nastavenie politiky podpory nájomných a podnikových bytov by malo prispieť k väčšej dostupnosti bývania a zlepšeniu podmienok pri sťahovaní za prácou.

Treťou oblasťou je podpora energetickej hospodárnosti budov s cieľom prechodu na bezkarbónovú spoločnosť. V tejto oblasti sa v SR už zaviedla povinnosť stavať len budovy s takmer nulovou spotrebou energie. Na ďalšie zlepšovanie, ktoré smeruje k uhlíkovej neutralite, treba ľudí motivovať. Dotácie, ktoré boli doteraz dostupné v tejto oblasti, sa udeľovali podľa poradia žiadostí s limitovaným počtom. Pri investícii do lepšieho riešenia budovy však nie je možné spoľahnúť sa na takúto dotáciu. Dotovať lepšie energetické riešenie, ako určujú platné vyhlášky a normy, na princípe „ak splníš, zaručene dostaneš“ sa mi javí oveľa motivačnejšie a spravodlivejšie. Podpora v oblasti energetickej hospodárnosti musí smerovať i do vzdelávania, výskumu a vývoja a určite aj do verifikácie celkového vplyvu odporúčaných riešení na životné prostredie.

Podpora každej z týchto oblastí by mala byť previazaná s rozvojom digitalizácie. Tá urýchľuje procesy a umožňuje lepšiu kontrolu stavebných projektov. Je to široký pojem, ktorý zahŕňa všetko od elektronickej komunikácie so stavebnými úradmi až po posudzovanie ekologického vplyvu stavieb na základe digitálnych modelov. V zahraničí už majú skúsenosti so zavedením povinného projektovania nadlimitných zákaziek v BIM. Jedným z cieľov je väčšia transparentnosť a efektívnosť pri narábaní s verejnými zdrojmi. Digitalizácia teda môže výrazne pomôcť pri zmysluplnom rozdeľovaní pokrízovej podpory.

 

Pavol Kukura

predseda predstavenstva SKGBC

Stavebný sektor je reťazec viacerých navzájom prepojených subjektov – počnúc investormi, architektmi, projektantmi, dodávateľmi materiálov a technológií a končiac samotnou stavebnou výrobou. Celý reťazec závisí od funkčného národného hospodárstva. Dnešná pandemická situácia ochromila okrem niektorých sektorov prakticky celé hospodárstvo a verím, že prostriedky určené na transformáciu ekonomiky znova oživia celé národné hospodárstvo, bez ktorého stavebníctvo nemôže fungovať.

Na základe Európskej zelenej dohody (Green Deal) by mala transformácia smerovať k udržateľnej a nízkouhlíkovej ekonomike, čo sa bude týkať aj stavebníctva. Šancou pre stavebný sektor je stratégia Renovation Wave, ktorá predpokladá zdvojnásobenie rýchlosti renovácií budov v EÚ. Do roka 2030 by malo byť udržateľným spôsobom obnovených 35 miliónov budov a vytvorených 160-tisíc nových pracovných miest v stavebníctve. Aj vláda SR 20. 1. 2021 schválila dlhodobú stratégiu obnovy fondu budov. Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby boli prostriedky na tento účel použité cielene a efektívne a zvrátili pokles stavebnej výroby. Verím aj v to, že sa bude klásť väčší dôraz na dekarbonizáciu fondu budov.

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG