Navrhovaný zákon o výstavbe možno z hľadiska ochrany pamiatkového fondu v súčasnom stave označiť za negatívny. Najpodstatnejšie riziká vychádzajú z ustanovenia § 6 ods. 1 písm. f), ktorý predpokladá transformáciu krajských pamiatkových úradov (KPÚ) na špeciálne stavebné úrady. Navrhovaná právna úprava spočíva v tom, že KPÚ majú zabezpečovať všetky stavebné konania v pamiatkových rezerváciách a na všetkých kultúrnych pamiatkach na území Slovenska a v lokalitách Svetového dedičstva UNESCO. Do týchto lokalít patria aj historické centrá najväčších slovenských miest. Nie sú zrejmé žiadne výhody tohto riešenia, naopak, rizík vyplývajúcich z predpokladanej transformácie je viacero.

Pamiatková ochrana na Slovensku (na rozdiel aj od Česka) prešla inštitucionálnou reformou, ktorá posunula túto disciplínu do nových spoločenských podmienok, rešpektujúcich ústavou garantované ľudské práva aj trhové prostredie vďaka prijatiu zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu. Táto nová legislatíva ustanovila ústavou garantovanú rovnosť vlastníckych práv a verejného záujmu ochrany pamiatok v procese správneho konania, priniesla zodpovednosť a požiadavky na dôsledné poznanie pamiatkového objektu pri rozhodovaní prostredníctvom výskumu. Pamiatkový úrad SR, ako aj KPÚ preukázali svoju životaschopnosť a opodstatnenosť v domácom prostredí. Tento prístup, v ktorom majú všetky zúčastnené strany priestor na uplatnenie svojich práv, je dlhodobo oceňovaný aj v medzinárodnom meradle, najmä v Česku, Poľsku a v Maďarsku, ktoré o štátny pamiatkový úrad už okolo roku 2012 prišlo. Zriadenie Pamiatkového úradu SR a schémy KPÚ odstránilo dvojkoľajnosť v procese zabezpečenia pamiatkovej ochrany a pre občana zjednodušilo proces tým, že sa pod jednu strechu dostalo odborné stanovisko pamiatkovej inštitúcie, ktorá bola dovtedy iba poradným orgánom všeobecnej štátnej správy, teda odboru kultúry. Až získaním stanoviska z odboru kultúry mohli vlastníci nehnuteľnej kultúrnej pamiatky ísť do procesu stavebného konania.

Návrh nového stavebného zákona vytvára ďalšiu, inú dvojkoľajnosť (až trojkoľajnosť) a veľmi chaotickú schému – KPÚ, ktoré budú súčasne špecializovaným orgánom štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu (napríklad pre stavebnú činnosť v pamiatkových zónach a pre oblasť archeológie), ako aj (špeciálnym) stavebným úradom v pamiatkových rezerváciách, územiach UNESCO a na všetkých kultúrnych pamiatkach. Uvedená zmena teda prinesie nevyhnutnosť existencie dvoch organizačných zložiek KPÚ: pamiatkovej a stavebnej. Nie je zrejmé, ako zvýši pamiatkovú ochranu skutočnosť, že v rámci KPÚ bude existovať stavebná organizačná zložka, keď tá mohla existovať v rámci všeobecného stavebného úradu. Návrh zákona kladie na odborných zamestnancov stavebného úradu osobitné kvalifikačné predpoklady, ktoré mnohí zo súčasných zamestnancov KPÚ nespĺňajú (a nebudú môcť splniť). PÚ SR bude potrebovať celkovo 234 nových zamestnancov (najmä so stavebným vzdelaním).

Náklady na prevádzku nových špeciálnych stavebných úradov vyčíslilo MK SR na 9,6 mil. eur, pričom v súčasnosti je rozpočet celého Pamiatkového úradu SR vrátane KPÚ 9 267 335,21 eur každoročne, a predpokladá 234 nových zamestnancov, pričom súčasný stav je 300 zamestnancov podľa rozpočtového opatrenia. Požadované finančné náklady nie sú v súčasnosti zabezpečené a z hľadiska stavu ekonomiky a štátnej správy sa dá ťažko predpokladať, že sa podarí tieto prostriedky alokovať.

KPÚ a PÚ SR sú už teraz pomerne málo obľúbené z dôvodu, že svojimi rozhodnutiami zasahujú do vlastníckych práv fyzických i právnických osôb. Na základe navrhovaného zákona zasiahne ich rozhodovanie ešte väčší okruh ľudí než doteraz. Najmä v nábehovej fáze treba počítať so zásadnými nedostatkami. Navrhovaná transformácia nie je dostatočne pripravená z materiálnej, personálnej ani legislatívnej stránky a zásadným spôsobom ohrozuje kultúrne dedičstvo. Tento návrh neprešiel žiadnou odbornou ani verejnou diskusiou medzi subjektmi dlhodobo sa venujúcimi pamiatkovej starostlivosti na Slovensku.

Vhodná úprava navrhovaného zákona z hľadiska ochrany pamiatkového fondu je vypustiť ustanovenie § 6 ods. 1 písm. f) navrhovaného zákona (úplne postačí vypustiť dané ustanovenie z navrhovaného zákona bez náhrady, pretože z ust. § 32 ods. 6 priamo vyplýva, že KPÚ bude dotknutým orgánom pre stavebný úrad, tak ako je to v súčasnosti).


Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG