späť na obsah časopisu

 

Otázka nájomného bývania je v poslednom období opäť významnou témou viacerých diskusií a materiálov. Opakuje sa v nich nízka regionálna mobilita pracovnej sily Slovenska, vysoký podiel vlastníctva bytov, nízka dostupnosť nájomných bytov a pod. Je však alarmujúce, že na tieto skutočnosti už dlhodobo upozorňujú viaceré odborné analýzy aj publikácie odborníkov z univerzitného prostredia a výskumných centier zaoberajúcich sa nájomným bývaním.

Vagač (2003) už takmer pred dvadsiatimi rokmi konštatoval, že „nízka mobilita a vysoká nezamestnanosť vplývajú na nerozvinutý trh s bytmi“, a upozorňoval „na vysoký podiel vlastníctva bytov, ako aj na charakter verejnej podpory bývania. V bytovej politike absentuje prepojenie na potreby trhu práce. V rozvinutých ekonomikách badať už niekoľko rokov snahy o podporu priestorového súladu medzi bývaním a trhom práce. S prihliadnutím na zahraničné skúsenosti, najmä z anglosaských krajín, štúdia (Vagač, 2003) skúma možnosti bytovej politiky pozitívne vplývať na zamestnanosť a mobilitu v domácich podmienkach“. Ďalšie práce autorov napríklad zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave dlhodobo riešia problematiku dostupného bývania jednak v kontexte regionálnych disparít, ekonomických nástrojov a úspešných skúseností krajín v rámci domácich a zahraničných projektov (Špirková a kol., 2009, 2018) a jednak z pohľadu vytvárania architektonických konceptov, ktoré zodpovedajú týmto požiadavkám (Bacová, 2010, 2013). Uvedené odborné publikácie sa opierajú aj o názory a návrhy predstaviteľov samosprávy na Slovensku k tejto problematike a mohli by významne prispieť aj ku kvalitnejšej tvorbe legislatívneho prostredia na Slovensku.

Od januára 2021 vstúpili do platnosti novely dvoch zákonov – zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania a zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, ktorých cieľom je zlepšiť podmienky financovania a upraviť niektoré postupy pri poskytovaní dotácií na rozvoj bývania na základe požiadaviek z praxe.

 

Zmeny v zákone o Štátnom fonde rozvoja bývania platné od 1. 1. 2021 

Novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania, ktorá vstúpila do platnosti 1. januára 2021, priniesla viaceré zmeny. Legislatívne zmeny by mali priniesť nielen vyššie limity financovania, ale aj urýchlenie a zjednodušenie súvisiacich procesov.

Termíny na predkladanie žiadostí sú stanovené variantne, a to s dotáciou a bez dotácie:

  • 15. 1. – 31. 8. príslušného kalendárneho roka bez dotácie,
  • 15. 1. – 31. 5. príslušného kalendárneho roka s dotáciou.

 

Zo zákona o ŠFRB vyplýva, že žiadateľom môže byť predovšetkým:

  • obec; v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košiciach aj mestská časť, samosprávny kraj,
  • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu, ktorej zakladateľom alebo ktorej jedným zo zakladateľov je obec alebo vyšší územný celok, ak ich vklad tvorí najmenej 51 % majetku neziskovej organizácie a v správnej rade neziskovej organizácie ich zastupuje nadpolovičný počet členov (v zmysle zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní).

Tab. č. 1 Prehľad poskytovaných podpôr v roku 2021 – ak je žiadateľom nezisková organizácia
(podľa § 7, ods. 1, písm. f) zákona) (zdroj ŠFRB)

 

Viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu EurostavAutor
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG