späť na obsah časopisu

Profesia protipožiarneho zabezpečenia stavby môže mať medzi niektorými architektmi nelichotivú pozíciu, keďže požiadavky projektanta – špecialistu na požiarnu ochranu si v niektorých situáciách vyžadujú významné zásahy do dispozičného, konštrukčného a materiálového riešenia. Často to býva doplnenie pôvodného architektonického riešenia, či už z funkčného, alebo ekonomického hľadiska, bezpečnostnými aspektmi. Zmeny v takomto meradle sa týkajú najmä požiadaviek vyplývajúcich zo zaistenia včasnej evakuácie osôb, zvlášť osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu. Na to, aby k podobným situáciám nedochádzalo, je dôležité zachovať u architektov základné technické a bezpečnostné znalosti v tejto oblasti.

 

Samozrejmosťou by malo byť prizvanie skúseného projektanta – špecialistu na požiarnu ochranu už pri prvých architektonických návrhoch zložitejších objektov tak, aby sa vedeli zosúladiť myšlienky a zámer architekta a investora s požiadavkami špecialistu, a vykonať požiarny audit. Tieto požiadavky vyplývajú z úprav zabezpečujúcich včasný a bezpečný únik užívateľov stavby, najmä s prihliadnutím na osoby so zníženou schopnosťou pohybu, a zároveň spomaľujú a obmedzujú šírenie požiaru, čo umožňuje hasičom zachrániť životy aj zmierniť vzniknuté škody.

Po dohode s architektom projektant – špecialista na požiarnu ochranu vypracuje plán rozčlenenia stavby na jednotlivé požiarne úseky. Potom na základe vypočítaného požiarneho rizika pre každý požiarny úsek zadefinuje stupeň požiarnej bezpečnosti, ktorý predpisuje požadované odolnosti požiarno-deliacich konštrukcií. Tieto tvoria steny, stropy a požiarne uzávery, ako sú dvere alebo, ak je to potrebné, aj okenné konštrukcie.

Preto je vhodné, aby projektanta – špecialistu na požiarnu ochranu prizvali už k úvodnej štúdii návrhu stavebného objektu, pri významnejších zásahoch do dispozičného alebo materiálového riešenia objektu, ako aj pri finálnom štádiu návrhu stavby, keď musí návrh stavby posúdiť po všetkých zmenách a úpravách, ku ktorým došlo. Je dôležité, aby sa pri posúdení návrhu definovali požiarne odolnosti deliacich konštrukcií a zároveň rozmiestnenie prestupov rozvodov aj s ich odolnosťami a konkrétnymi typmi, ktoré vychádzajú z návrhov profesistov technických zariadení budov. Tak ako delenie objektu stavby na požiarne úseky, aj návrh, rozmiestnenie a definovanie požiarneho zabezpečenia prestupov tvoria súčasť pasívnej protipožiarnej ochrany stavby. Požiadavky na správne protipožiarne zabezpečenie prestupov narastajú, rovnako ako narastá potrebný počet prestupov v rámci stavebného objektu. Je to nevyhnutná reakcia na stále sa zvyšujúcu mieru začleňovania prvkov techniky prostredia budov do stavby, čo ide ruka v ruke najmä so stúpajúcim trendom aplikovania riadeného vetrania so spätným získavaním tepla (rekuperácie) v budovách. Pri súčasných legislatívnych požiadavkách na energetickú náročnosť stavby aj v súlade so znižovaním tvorby emisií je pomerne náročné vyhovieť architektonickým návrhom budovy bez systémov rekuperácie, zvlášť pri bytových budovách. Z hľadiska členenia stavby bytového domu na požiarne úseky automaticky platí, že každá bytová jednotka tvorí samostatný požiarny úsek. Ďalej sa ako osobitné požiarne úseky navrhujú aj priestory ako podzemná garáž, kotolňa, kobky a ďalšie priestory technického vybavenia objektu. V premietnutí na rozvody technických zariadení budov a ďalších prvkov techniky prostredia budov vzniká prekvapujúco veľké množstvo požadovaných prestupov cez požiarno-deliace konštrukcie, pričom je nutné zohľadniť, že v prípade vzniku požiaru, pri zanedbaní vhodného protipožiarneho ošetrenia, je každý prestup bezpečnostným rizikom pre rozšírenie požiaru do susedného požiarneho úseku. Pre navrhovanie požiarnych prestupov pre rozvody a inštalácie platí podmienka, že sa utesňujú tak, aby sa neznížila požiarna odolnosť konštrukcie, v ktorej sú umiestnené.

Riešenia požiarnych prestupov

Súčasný trh ponúka veľmi široké možnosti a alternatívy riešení požiarnych prestupov, ktoré zabezpečia požadovanú odolnosť na úrovni požadovanej odolnosti požiarno-deliacich konštrukcií a zaistia dymotesnosť. V rámci širokej ponuky sa zohľadňujú aj požiadavky, ktoré vychádzajú z potreby vykonávania opakovaných zásahov do prestupov, keď je nutné meniť rozvody. Opakované realizácie nerozoberateľného požiarneho prestupu by boli neefektívne a nákladné. Na prestupy sa vzťahujú aj akustické požiadavky, ktoré zaistia, že akustický komfort pre užívateľov v bytoch sa vplyvom prestupov nezníži.

Pred voľbou konkrétneho typu protipožiarneho prestupu je vhodné vopred sa uistiť, či dodávateľ ponúka iba také riešenia prestupov, ktoré prešli kontrolou ETA (European Technical Assessment – Európske technické posúdenie). Tá oprávňuje označovať výrobok certifikátom zhody CE, pričom výrobca môže ponúkať iba také výrobky, ktoré prešli viacnásobným testovaním. Platí prístup, že každý požiarny prestup s plochou viac ako 0,04 m2 sa musí označiť štítkom. V praxi sa osvedčilo označovanie aj pomocou QR kódov, čo vo výsledku pomáha lepšie a rýchlejšie identifikovať prestupy a použité riešenia.

Štandardným príkladom požiarneho prestupu môže byť prestup potrubí rozvodov cez požiarno-deliace konštrukcie, ktoré tvoria steny alebo stropy medzi dvomi požiarnymi úsekmi (obr. č. 1). V súčasnosti sú na trhu rôzne sofistikované panely z kamennej vlny s povrchovou úpravou, ktorú tvorí intumescentný protipožiarny náter. Tieto panely sa podľa potreby narežú, prispôsobia sa, aby cez ne prechádzali rozvody. Tieto riešenia prestupov sú dostupné v podobe mäkkého aj tvrdého variantu upchávky s dobrou priľnavosťou k prestupujúcemu prvku. V prípade potreby sa škáry medzi panelmi a bezprostredný kontakt s prestupujúcimi prvkami môžu dodatočne ošetriť požiarnym tmelom. Obdobné riešenie možno aplikovať aj cez stropnú konštrukciu. Horľavé prestupujúce rozvody sa dodatočne natierajú požiarnym náterom požadovanej hrúbky. Na dosiahnutie potrebnej hrúbky náteru sa dávajú aspoň dve vrstvy.

 


Obr. č. 1 Riešenie požiarnej upchávky cez stenu, vľavo; a cez strop s dodatočným požiarnym náterom, vpravo 

 

Individuálne prestupy sa môžu ošetriť požiarnym intumescentným tmelom, ktorý v prípade požiaru rýchlo expanduje a vďaka dobrej priľnavosti vytvorí tesnú a nehorľavú protipožiarnu zábranu, ktorá pracuje ako upchávka. Ide o vhodné riešenie zvlášť pre ťažšie dostupné miesta. Stredný priestor vnútri steny sa v mieste prestupu vyplní kamennou vlnou a zvyšný priestor sa z oboch strán vyplní požiarnym tmelom.

 

Článok dočítate v aktuálnom vydaní Eurostavu


Autor
Ing. Peter Hartman, PhD., Ing. Peter Hanuliak, PhD.
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG