späť na obsah časopisu

 

Ako čelíme nepriaznivým situáciám?

Rok 2020 patril z pohľadu stavebníctva k tým menej úspešným. Ovplyvnili ho viaceré faktory – pandémia nového koronavírusu, parlamentné voľby, absencia zahraničných pracovníkov a teraz sa k tomu pridružilo aj rapídne zdražovanie materiálov.

 

Otázka pre respondentov:

Čo najviac ovplyvnilo chod vašej spoločnosti? Ako sa pripravujete na ďalšie obdobie a čo by vám najviac pomohlo?

 

Jana Pančíková

riaditeľka pre obchod a marketing, CEMMAC a. s.

Na zmenu podmienok ohľadom pandémie sme sa dokázali nastaviť rýchlo – vďaka skorému testovaniu zamestnancov aj externých dodávateľov a okamžitým opatreniam sme mali minimálny počet nakazených. To sú operatívne prekážky, s ktorými sa manažment každej firmy musí popasovať.

Naše podnikanie zásadne ovplyvňujú dve politiky – slovenská a celoeurópska. Výsledkom tej slovenskej sú dlhotrvajúce neduhy stavebníctva a podnikateľského prostredia: opakujúca sa nekoncepčnosť prípravy veľkých projektov a s ňou spojený nerovnomerný vývoj stavebníctva a opatrenia s vplyvom na podnikateľov (a súčasne zamestnávateľov), prijímané rýchlo od stola s takmer okamžitou platnosťou, pričom ich finančné vplyvy vedú k čoraz nižšej konkurencieschopnosti slovenských výrobcov.

Celoeurópska politika EÚ a jej pritvrdenie ekologických cieľov má zas zásadný vplyv na celé hospodárstvo, nielen na stavebníctvo, aj keď výrobcov postihuje (zatiaľ) najviac. Trápi nás extrémny nárast cien povoleniek, z ktorých výťažok nejde prioritne na samotnú ekologizáciu a výskum, ale do ziskov firiem, ktoré s nimi obchodujú. S tým súvisiaci nárast cien energií a postupne aj nedostatok všetkých základných surovín a materiálov vyústili do tlaku aj na ceny cementu. Vzhľadom na celosvetový vývoj očakávame, že v najbližších rokoch bude tlak rastúcich nákladov pokračovať.

Pre nás v CEMMACU je smer už niekoľko rokov jasný – zníženie energetickej spotreby, ekologizácia výroby a ekologizácia cementov v prospech alternatív s nižšími emisiami CO2. Takmer všetky plánované investície idú týmto smerom. Intenzívne pracujeme na alternatívnych produktoch ako firma aj v rámci Zväzu výrobcov cementu v spolupráci s ostatnými európskymi zväzmi. Zároveň svojich partnerov vzdelávame, aby boli ochotní akceptovať ekologickejšie produkty.

V tomto nestabilnom prostredí by sme privítali, keby boli opatrenia vlády systematické a z hľadiska podnikateľov plánovateľné – t. j. s dostatočným obdobím na prípravu a tvorbu prípadných rezerv. Veľmi by pomohol modernejší stavebný zákon a zjednodušenie administratívy. Azda sa aj my ešte dožijeme, že nejaká vláda nájde dostatočnú odbornú silu na pripravenie konceptu strategickej výstavby a nebudeme sa potácať od jedného výzvového obdobia eurofondov k druhému, pričom práve pre neodbornosť a nepripravenosť opakovane nie sme schopní čerpať fondy v plnej výške.

 

Martin Fenčák

Peikko Slovakia, s. r. o.

Aj keď segment stavebníctva v roku 2020 upadol, pre našu spoločnosť bol tento rok, paradoxne, veľmi úspešný. Na celoskupinovej úrovni sme dokonca dosiahli rekordný obrat a na Slovensku sme sa udržali v predkrízových číslach. Chod fabriky však ovplyvnili obmedzenia vyplývajúce z protipandemických opatrení, no keď sa na to spätne pozerám, zvládli sme to najlepšie, ako sa dalo. Vzhľadom na pripravenosť IT systémov sme boli schopní nechať ľudí, ktorých pracovná náplň to umožňovala, pracovať z domu doslova zo dňa na deň. Tí kolegovia, ktorí museli byť fyzicky v práci, sa museli riadiť pomerne prísnymi opatreniami, čo nám, samozrejme, ovplyvnilo kapacitu, no som rád, že sme to dodržiavali a udržali sme výrobu v chode, čo sa nepodarilo všetkým. Poznám továrne, ktoré boli nútené zatvoriť alebo výrazne obmedziť kapacitu.

Ako väčšinu firiem nás však aktuálne trápia dva problémy: rastúce ceny vstupov, a to nielen priamych, ale aj nepriamych materiálov či energií, čo, bohužiaľ, musíme pretavovať do finálnych cien smerom k zákazníkom; druhým problémom je nedostatok pracovnej sily, ktorý už začíname akútne pociťovať. S tým sa pre nás spája ešte ďalší, nazvime ho pozitívny problém: zvyšujúci sa dopyt riešeniach prefabrikovanej výstavby, ktoré ponúkame. Práve vzhľadom na nedostatok pracovnej sily a jej rastúcu cenu sa investori obzerajú aj po alternatívnych konštrukčných systémoch a zdá sa, že táto situácia súvisiaca s pandémiou urýchli transformáciu v pozemnom stavebníctve z pohľadu udržateľnosti a hodnoty za peniaze. Mám na mysli rýchlejšiu a efektívnejšiu výstavbu, prechod od tradičných postupov a technológií k digitalizácii, štandardizácii, automatizácii a vyššej produktivite práce. No staviame sa k tomu čelom, vyššiemu dopytu sa tešíme a nedostatok pracovnej sily sa snažíme kompenzovať vyššou úrovňou automatizácie výrobných aj administratívnych procesov. Napríklad budúci rok budeme implementovať nový ERP systém, od ktorého očakávame, že nás opäť posunie o krok vpred.

 

 

Tomáš Kosa

konateľ spoločnosti HSF System SK

Bola to veľká výzva nielen pre celé slovenské stavebníctvo, ale aj pre celú slovenskú spoločnosť. My sme sa tomu od začiatku snažili postaviť čelom a mať „hlavu hore“. Pokračovali sme v práci s ešte väčším nasadením. Covidová situácia nás ovplyvnila tak v plánovaní, ako aj pri realizácii stavieb. Často sme museli meniť zažité procesy na dennej báze, aby sme sa s tým vyrovnali čo najlepšie. Napriek náročnejším podmienkam sme zvládli naplniť kapacity na vysokej úrovni a dosiahli sme druhý najlepší výsledok svojej spoločnosti počas jedenástich rokov, čo pôsobíme na slovenskom trhu. Kapacity investorov v logistike, retaile alebo vo výrobných oblastiach sa síce posilňujú, ale v posledných mesiacoch celý stavebný sektor výrazne zasiahla nedostupnosť a nedostatok niektorých stavebných materiálov a ich rastúce ceny. Nie je to len prípad Slovenska, deje sa to prakticky v celej Európe. V tomto roku sa zameriavame na to, aby sme udržali, prípadne ešte posilnili svoju pozíciu na trhu, chceme i naďalej udržať kvalitu svojich prác a termínových parametrov stavieb a budeme sa ďalej venovať implementácii informačného softvéru na zvýšenie informovanosti jednotlivých oddelení firmy.

 

Rastislav Mihalík

riaditeľ divízie Siemens Building Technologies

V roku 2020 chod našej spoločnosti najviac ovplyvnili opatrenia, ktoré sme museli zaviesť v súvislosti s ochranou zdravia našich zamestnancov, ako aj opatrenia štátu, v súvislosti s pandémiou COVID19. Pretože digitalizácií interných prevádzkových procesov sa venujeme dlhodobo, zvládli sme aj takúto mimoriadnu situáciu, s ktorou nikto z nás nemal v minulosti skúsenosti, bez vážnejších problémov. Nemôžem teda povedať, že uplynulý rok bol pre nás menej úspešný. Určite bol náročný z pohľadu zabezpečenia prevádzky spoločnosti a prác na stavebných projektoch, ale zvládli sme to úspešne. Samozrejme veľmi citlivo vnímame dopady tejto mimoriadnej situácie na trh, ale aj trendy do budúcnosti. Preto sa snažíme prinášať inovatívne riešenia v našej oblasti, ktoré budú zabezpečovať komfortné a spoľahlivé služby pre našich zákazníkov aj v takýchto krízových situáciách. Digitalizácia a zber všetkých dôležitých údajov z prevádzkovania budov a následné diaľkové služby spojené s ich analýzou, vyhodnotením, návrhom opatrení na bezpečné a energeticky efektívne prevádzkovanie, je smer ktorému sa venujeme. Určite by nám však všetkým pomohlo, ak by sa situácia okolo COVID 19 riešila na Slovensku s rozvahou a veľkou dávkou profesionality.

 

 Peter Markovič

generálny riaditeľ Xella CZ + SK

Chod našej spoločnosti v roku 2020 najviac ovplyvnila pandémia koronavírusu, ktorá bola a naďalej je niečím, na čo sa len ťažko môžete vopred pripraviť alebo čo ťažko zaradíte do akýchkoľvek plánov alebo predpokladov. Myslím, že ako firma sme situáciu v roku 2020 zvládli dobre bez negatívneho vplyvu na obchodné výsledky a potreby zákazníkov. Kríza nás naučila byť flexibilnými, robiť rýchle a zásadné rozhodnutia.

Ďalší vývoj sa dá ťažko predikovať, bude sa odvíjať od potenciálnych ďalších covidových vĺn alebo šírenia vírusových mutácií. Krátkodobý, ale aj dlhodobý nedostatok niektorých stavebných materiálov roztočil inflačnú špirálu, ktorá už zasiahla, a predpokladám, že aj v budúcnosti zasiahne, i naše výrobné náklady.

Celému sektoru stavebníctva by pomohla stabilizácia dodávok surovín a vstupov, čo by upokojilo situáciu na trhu, a tým zlepšilo možnosť predpovedať vývoj dopytu na trhu a cien. Ďalej potom zvýšenie logistických kapacít, ktoré sú aktuálne na trhu nedostatočné a problémy v dodávkach vstupov ešte prehlbujú. To by pomohlo všetkým účastníkom reťazca od konečných investorov – developerov (odhad ceny stavby, veľkosti úveru...) cez stavebné firmy až po výrobcov stavebných materiálov. 

 

 

Radoslav Kopka

generálny riaditeľ PERI Slovensko 

Naša spoločnosť je veľmi úzko spätá s našimi zákazníkmi, stavebnými firmami, preto sme veľmi rýchlo pocítili kritickú situáciu v stavebníctve. V prípade koronavírusu sme mali dve zásadné výzvy, a to ochrana zdravia našich zamestnancov a zároveň udržať dodávky produktov a služieb našim partnerom, ktorí sami boli v nelichotivej situácii. Našťastie, obe výzvy sa nám podarilo zvládnuť. Tým, že naša spoločnosť je závislá na toku materiálu, keďže 60 % našich tržieb je z nájmu našich produktov, celkové globálne spomalenie ekonomiky sme pocítili vo všetkých aspektoch podnikania - výrobné kapacity, logistika, pracovné sily a nárast cien ocele a dreva, ktoré sú našimi základnými surovinami.

PERI Slovensko je súčasťou veľkej medzinárodnej rodiny, preto sme sa dostatočne pripravili na nasledujúce ťažké obdobie, hlavne z pohľadu dostupnosti materiálu. Samozrejme, nárast cien jednotlivých komodít budeme musieť bohužiaľ premietnuť do našich cien.

Najväčšia pomoc musí prísť z verejného sektora. Štát nesmie rezignovať na svoje ciele a ambície čo sa týka výstavby infraštruktúry. To by bola obrovská chyba. Je jedno kto je vo vláde, každý z nich a nás musí mať na zreteli verejný prospech, ktorý prinesie moderná a fungujúca infraštruktúra!

Ayrton Senna, slávny automobilový pretekár raz povedal: „Je nemožné predbehnúť 15 áut keď je slnečno, ale ide to, keď prší“. Preto by sme mali pridať práve teraz, keď máme “zlé počasie“.

 

Tomáš Moc

obchodný riaditeľ, STRABAG  Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o.

Už v priebehu roka 2019 sme pocítili pokles stavebných zákaziek v súkromnom, ale aj verejnom sektore a zároveň sa v tom čase čoraz častejšie skloňoval príchod ďalšej finančnej krízy. Naša spoločnosť začala už na základe týchto náznakov s priebežným zoštíhľovaním procesov a celkovou aplikáciou LEAN.

Finančnej kríze sme sa akoby zázrakom vyhli, no rok 2020 nám priniesol veľké prekvapenie v podobe pandémie. Nikto si vtedy netrúfol odhadnúť, akým spôsobom ovplyvní táto situácia fungovanie celého trhu, no rozhodne nikto, možno okrem farmaceutických spoločností, nečakal, že by to mohlo byť pre trh pozitívne. Je fakt, že stavebníctvo ako odvetvie, najmä už rozbehnuté stavebné projekty, táto situácia, pri spoločnostiach spoliehajúcich sa najmä na národné ľudské zdroje, až tak veľmi nezasiahla, no pandémia priniesla na trh veľkú dávku investorskej neistoty a v kombinácii s parlamentnými voľbami, po ktorých došlo k masívnej výmene verejnej moci, opäť výrazne poklesol dopyt po stavebnej činnosti v súkromnom aj verejnom sektore.

V rámci týchto indícií a v spojení s masívnou výstavbou v celej V4 sa, samozrejme, dalo očakávať isté zdražovanie stavebných materiálov, ktoré je inak v stavebnej „high season“ bežným javom, no málokto predpokladal, že by mohlo dôjsť v niektorých prípadoch k viac ako 100-percentným zvýšeniam – samozrejme, bavíme sa najmä o oceli, ktorá môže cenu diela výrazne ovplyvniť, podstatne však zdražela aj tepelná izolácia, hydroizolačná fólia či výrobky z PVC. Nemusí to byť nutne problém pri nových projektoch, pri ktorých je investor ochotný ísť do výstavby aj s vyššími nákladmi na materiál, no stretávali a stále sa stretávame s novým trendom posunu tendrov na posledný kvartál roka 2021, keď investori očakávajú zníženie cien vstupov.

Inou kapitolou sú prebiehajúce zákazky s pevnou cenou, ktorá nijako nereflektuje dianie na svetových či lokálnych trhoch. Tu je naozaj dôležité nastavenie projektu, vysoká miera optimalizácie a komunikácie s klientom.

Nášmu segmentu by v súčasnosti určite pomohlo oživenie trhu zo strany štátu, kde je momentálne objem zákaziek najnižší za posledné roky, no, samozrejme, ideálne by bolo, keby sa viac rozhýbal celý trh. Vnímame posun v podobe zmeny stavebnej legislatívy, čo by mohlo situácii relatívne pomôcť aspoň zrýchlením predstavebného procesu.

 

Ivan Lendvay

obchodný riaditeľ, KNAUF Bratislava, s. r. o.

Rok 2020 bol pre KNAUF Bratislava úspešný napriek pandémii a súvisiacej nestabilite, a to nielen z pohľadu hospodárskych výsledkov, ale aj bezpečnosti a ochrany zdravia našich zamestnancov.

Pod zdravé finančné výsledky sa podpísal silný dopyt po našich produktoch počas celého roka, za ktorý vďačíme verným partnerom. Značná časť spoločností na trhu so stavebnými materiálmi flexibilne zareagovala na opatrenia a pridala nové možnosti nakupovania pre zákazníkov. Pozitívne bolo i to, že tempo výstavby prebiehajúcich veľkých stavieb sa vlani výraznejšie nespomalilo.

Na ochranu zdravia svojich zamestnancov sme hneď na začiatku pandémie zaviedli home office pre pozície, pri ktorých bola práca z domu možná, a zároveň sme prijali realistické bezpečnostné opatrenia tam, kde sa na diaľku pracovať nedalo. Aj vďaka tomu sme mali minimum infikovaných kolegov.

Minulý rok sme využili na vybudovanie nového školiaceho strediska suchej výstavby – KNAUF Akadémie v Bratislave a na digitalizáciu procesov. Tieto kroky nám pomôžu ďalej sa zlepšovať a rozširovať služby podľa potrieb zákazníkov.

Do budúcnosti by celému odvetviu určite pomohla realizácia plánovaných súkromných projektov, reálne rozbehnutie výstavby nájomných bytov a rozsiahlejšia podpora rekonštrukcií budov. Ak chceme na Slovensku stavať moderne a úsporne, bolo by dobré upraviť legislatívu tak, aby bola povolená výška nových drevostavieb a modulárnych stavieb viac ako štyri poschodia tak, ako je to bežné v krajinách západnej Európy.

 

René Popik

CEO HB Reavis Slovakia

Uplynulé obdobie v podstate iba akcelerovalo trendy, ktoré tu však boli aj predtým. U nás v HB Reavis sa špecificky trendom a ich implementácii venuje niekoľko kolegov, a tak už dlhší čas staviame na tom, že najväčšími trendami v budúcnosti budú umelá inteligencia a smart technológie, flexibilita a well-being. Aj preto sme ako prví prišli so službami, ktoré tieto potreby pokrývajú.

Origameo, ktorá pomáha klientom vyťažiť maximum potenciálu z priestoru, Symbiosy, ktorá ho dokáže monitorovať a v reálnom čase prispôsobiť, aj službu More, ktorú by som opísal ako asistenta, čo vie vyriešiť veľa operatívnych úloh namiesto mňa. Rovnako k nájdete v našom portfóliu rôzne typy samotného priestoru, akým je cowork HubHub, flexibilný nájom priestorov pod značkou Qubes či klasické veľké nájmy.

Kancelárie určite nezmiznú, zmení sa iba ich funkcia, ktorá bude viac komunitná a orientovaná na človeka a jeho potreby, s dôrazom na well-being a udržateľnosť. Vo výsledku tak podporia nielen jednotlivca a jeho produktivitu, ale aj firemnú kultúru, samotnú firmu a napokon aj celú spoločnosť, ktorá sa už dnes zameriava skôr na faktory s dlhodobým prínosom.

 

 

 

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG