späť na obsah časopisu

Momentálne vzniká kvalitná a najmodernejšia administratívna budova v Banskej Bystrici – Interpolis Office Center. Tento osobitý projekt ponúka variabilné riešenia kancelárskych priestorov s prevádzkovým, technologickým a parkovacím zázemím najvyššieho štandardu a množstvo benefitov. Jeho návrh vychádza z pera banskobystrického architektonického štúdia Paulíny Hovorka Architekti. O tomto príjemnom a peknom objekte, ktorý už koncom roka ponúkne pracovnú pohodu na 8 200 štvorcových metroch, sme sa porozprávali s hlavným architektom Ing. arch. Martinom Paulínym.

Lokalita: Banská Bystrica

Developer: Interpolis, a. s.

Autori: Paulíny Hovorka Architekti

Generálny dodávateľ: TOPA STAV, s. r. o.

Obdobie výstavby: 2017 – 2021

 

Ako vznikala koncepcia a architektúra Interpolisu? Je výsledkom kompromisov, všetkého, čo bolo treba rešpektovať, a všetkých, čo zasahovali do procesu jej tvorby?

Objekt spoločnosti Interpolis Office Center, a. s., pozostáva z prestavby administratívnej budovy z obdobia konca socializmu, jej rozšírenia v podobe trojpodlažnej prístavby a zo samostatnej novostavby parkovacieho domu. Skladba objektu vznikla na základe investično-ekonomického posúdenia viacerých funkčných a objemových variantov v predprojektovej fáze, ktorá predchádzala navrhovaniu a projektovaniu. Spolu s investorom sme sa zhodli na výslednom riešení.

Pôvodná administratívna budova sa redukuje na hrubú stavbu a nanovo sa prestavia do podoby modernej administratívnej budovy najvyššieho štandardu. Jej objem ani tvar sa nezmenia. Nedostatočná výmera odbytu, teda v tomto prípade administratívnych priestorov, častý problém stavieb z obdobia druhej polovice 20. storočia, sa doplní modernou administratívnou prístavbou. Parkovacie zázemie objektu sa vybuduje v plnej miere, požadovanej normou a územným plánom, vo svahovitej a ťažšie zastavateľnej časti pozemku. Všetko do seba celkom dobre zapadlo. Uvedené východiská boli výsledkom logických úvah a matematických prepočtov, pričom podstatný bol aj fakt, že takto koncipovaná stavba bude v súlade s platným územným plánom mesta, čo zabráni zbytočným prieťahom v konaniach a prejaví sa v celkovom čase realizácie zámeru ako takého. Nebol totiž potrebný proces zmien a doplnkov územného plánu. V prípade tejto stavby nebolo teda treba zohľadniť nijaké problematické kompromisy a do procesu tvorby zasahoval iba jej investor formou zvyčajných koncepčných rozhodnutí a architekti formou architektonickej tvorby.

 

Čo bolo pri tom najnáročnejšie?

Objekt Interpolis Office Center je súčasťou rozsiahlejšej, nikdy nedokončenej urbanistickej štruktúry zo začiatku sedemdesiatych rokov minulého storočia. Jej súčasťou je okrem nami riešeného objektu aj susedný objekt vodárenskej spoločnosti a ďalšie objekty trojpodlažnej podnože, z ktorej na okraji vyrastá naša administratívna veža. Podnož mala pôvodne siahať až po blízku križovatku, dokončeniu štruktúry však zabránila nekoncepčná výstavba objektu krajskej prokuratúry v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. Náš objekt tak zostal nedokončený a jeho západná fasáda bola niekoľko desaťročí provizórne vymurovaná stenou z plynosilikátových tvárnic bez okien. V tomto kontexte bolo asi najzložitejšie nájsť v tejto náročnej urbanisticko-architektonickej situácii vhodné tvarové riešenie, ktoré zapadne do územia a vyrieši objemové požiadavky novej, ekonomicky udržateľnej prevádzky vrátane nového objemu prístavby a parkovacieho domu. Snažili sme sa to vyriešiť tak, aby pôvodná urbanistická a architektonická koncepcia zostala v našom projekte prítomná, no stavbu v ničom nelimitovala.

 

Aký je konštrukčný systém objektu, výber materiálov na fasádu, strechu, povrchové úpravy stien, podláh?

Pôvodná trojpodlažná podnož a administratívna veža nad ňou boli postavené na báze nosného bezprievlakového skeletu. Táto ekonomická verzia železobetónovej skeletovej sústavy sa v čase výstavby pôvodnej budovy v ČSSR čerstvo testovala a pozostávala z prefabrikovaných stĺpov s oceľovými hlavicami a monolitických železobetónových stropov doplnených vyrovnávajúcimi betónovými mazaninami podláh.

Pôvodnú hrubú stavbu sme sa rozhodli nezbúrať, ale po úprave zapojiť do nového objemu. Podmienkou bolo odstránenie vyrovnávajúcich mazanín, ktoré zbytočne zaťažovali stropy, a zosilnenie niektorých častí stropov povrchovo lepenou výstužou z uhlíkových lamiel. Posilnenie stropov sa muselo realizovať s ohľadom na nevyhnutnosť vybudovania modernej fasády s aktuálnymi tepelnotechnickými parametrami, čo predpokladá využitie izolačných trojskiel, podstatne ťažších než pôvodná fasáda. Novostavba administratívnej prevádzky a parkovacieho domu, nové časti stavby sú vybudované ako štandardné, dispozične variabilné monolitické skeletové systémy.

Sklené časti fasád sú vytvorené z fasádneho systému Schüco. V pôvodnej časti stavby sú fasády delené v intenciách pôvodného delenia, oproti tomu sme však otvorili výhľady z interiérov na celú výšku podlaží. Toto riešenie je u nás v Banskej Bystrici jedinečné. Pevné časti fasád sa realizujú s využitím pôvodných plynosilikátových výplňových konštrukcií a sú vybavené metalickým kazetovým obkladom Trimo. Všetky strechy sú vytvorené s využitím extenzívnej zelene alebo ako pobytové terasy prístupné nájomníkom. Variabilitu administratívnych priestorov, predovšetkým kvôli podlahovým rozvodom sietí, zabezpečujú ľahké zdvojené podlahy Lindner, ktoré boli v stavbe zabudované kvôli odľahčeniu zaťaženia pôvodných stropov a zvýšeniu úžitkovej únosnosti podláh. Koncepcia vykurovania a chladenia budovy stojí na tepelných čerpadlách Daikin a modernom trojrúrkovom VRV systéme. Vetranie zabezpečuje riadený systém vzduchotechniky s rekuperáciou, doplnený aj možnosťou priameho vetrania otváravými segmentmi fasády. Vysoký stupeň protipožiarnej bezpečnosti stavby (PBS) zabezpečuje administratívnej budove stabilný hasiaci systém, riadený elektronicky prostredníctvom EPS. 

 

Aké je dispozičné členenie budovy? 

Stavba sa bude kolaudovať v štádiu shell and core, takže na finálne interiérové riešenie, prispôsobené na mieru každému nájomníkovi, si ešte chvíľu počká. V každom prípade, v rámci dispozičnej variability, ktorú sme stavbe zadefinovali, je možnosť tvorby interiérov v podobe open space pracovísk, ale aj štandardných kancelárií, prípadne ich vzájomných kombinácií. Spôsob tvorby interiérov a delení vnútorných priestorov objektu definuje autorská technická a dizajnová príručka, ktorú sme na základe svojho projektu pripravili a ktorá zohľadňuje možnosti a limity technického aj architektonického riešenia. Tieto sú dané predovšetkým naším architektonickým a výtvarným zámerom, ako aj mantinelmi v zmysle PBS, riešenia TZB, logikou trasovania vnútorných rozvodov sietí a pod. Dôležitá je, samozrejme, aj predstava budúceho správcu budovy o jej nastavení a fungovaní. Napriek uvedeným obmedzeniam však majú budúci nájomníci relatívne voľnú ruku na realizáciu interiérov podľa svojich predstáv.

 

Ako ste budovu a jej prostredie ozvláštnili, aby bola konkurencieschopná?

Stavbu sme nijako špeciálne neozvláštňovali. Jej konkurencieschopnosť bude v našom regióne daná predovšetkým jej vysokou úrovňou vybavenosti a služieb, ktoré bude svojim nájomníkom poskytovať. Uvedené parametre sme sa snažili pri navrhovaní podporiť jednoduchým a vkusným architektonickým riešením. Administratívne budovy sa vizuálne vnímajú predovšetkým prostredníctvom svojich fasád. My sme sa rozhodli členením východnej a západnej fasády v objekte veže nadviazať na rastre pôvodných boletických fasád. Rozmerovo sa dodržali veľmi dôsledne. Fasády administratívnej prístavby sú potom koncipované v prísnom a pokojnom matematickom rastri veľkých zasklených plôch. Zrkadlenie oblohy na sklených častiach fasád dopĺňajú biele, neutrálne plochy plných metalických fasád v členení uloženia svojich kaziet. Mikrourbanizmus objektu dopĺňa otvorený trojpodlažný parkovací dom bez jednoznačných fasád s priznanou železobetónovou konštrukciou nosného skeletu a popínavou zeleňou tvoriacou rozhranie medzi jeho vnútrom a okolím. Z pohľadu výtvarných kategórií architektúry sa za určitú zvláštnosť môže považovať op-artovo ladená kľukatá línia zasklení južnej a severnej fasády, ktorá bude v panoráme mesta v priehľadoch dobre čitateľná, čím napomôže základnú orientáciu návštevníkov smerom k objektu, bude fungovať ako súčasť vizuálneho marketingu a v rámci mesta bude môcť byť chápaná aj ako nevšedný výtvarný landmark.

 

Ako dohliadate na stavbársku kvalitu?

V rámci realizácie stavby poskytuje náš architektonický ateliér investorovi, tak ako vždy na našich stavbách, dôsledný autorský dozor a spoluprácu pri výstavbe. Náš realizačný projekt stavby je prílohou zmluvy o dielo medzi investorom a generálnym dodávateľom, takže akékoľvek jeho zmeny a upresnenia musíme schváliť my aj investor. K uvedenému by sme však radi dodali, že generálny dodávateľ stavby, stavebná firma TOPA STAV, sa skutočne snaží robiť svoju prácu čo najkvalitnejšie, a to aj s ohľadom na architektonickú kvalitu diela a, či už priamo generálny dodávateľ, alebo jeho subdodávatelia, s nami svoje postupy, ako aj konštrukčnú dokumentáciu konzultujú a hľadajú riešenia v prospech výslednej architektonickej aj technickej kvality diela. V neposlednom rade k výslednej kvalite, samozrejme, prispieva aj technický dozor stavby, ktorý počas celej výstavby zabezpečuje domáca firma REAL+.

 

Ako ste riešili exteriér, okolie budovy?

Objekt Interpolis Office Centrum sa nachádza v širšom centre mesta Banská Bystrica a urbanisticky nadväzuje na svoje zabehnuté okolie. Partizánska cesta, ktorej je súčasťou, je živá mestská trieda s funkčným uličným parterom obsahujúcim prevádzky služieb a obchodu, mestský úrad či polikliniku. Hlavný vstup do budovy, priamo do pasáže spájajúcej jej pôvodnú časť s prístavbou a parkovacím domom, je práve z tejto rušnej ulice. Na toto reaguje náš návrh ustúpeným predpolím objektu s parkovou úpravou obsahujúcou sedenie, detské ihrisko, ale aj terasu bistra či kaviarne. Predpoliu dominuje veľmi pekný, starý a mohutný javor, ktorý sme sa v rámci výstavby rozhodli ponechať na mieste. Prirodzená ochrana vstupnej časti objektu pred letným prehrievaním či pred nepriazňou počasia je cenný benefit, ktorého sme sa rozhodne nechceli vzdať.

Predpolie objektu oddeľujú sadové úpravy od mestského parkoviska a zastávky MHD, na ktoré nadväzuje. V tejto výškovej úrovni je zároveň aj vjazd do parkovacieho domu, schovaný v zadnej časti pozemku a z Partizánskej cesty ho priamo nevidieť. Iný vjazd do parkovacieho domu a výjazd z neho je možný z jeho strechy v hornej úrovni podnože a prístavby nášho objektu. Toto riešenie prinesie okrem zvýšenia dopravnej obslužnosti parkovacieho domu aj komplexnejšiu opravu priľahlej časti komunikácie Cesta k nemocnici a určité odľahčenie blízkej križovatky. Obslužný prístup k objektu je treťou možnosťou, ako sa k nemu priblížiť. Prístup ku kontajnerom na smeti a dopravné zásobovanie bistra v prízemí sú naplánované komunikáciou vedúcou okolo zadnej fasády priľahlej budovy vodárenskej spoločnosti. Opisované riešenie opäť smeruje menej atraktívne obslužné procesy budovy mimo uličnej triedy Partizánska cesta, čím nezvyšuje jej dopravné zaťaženie a neznižuje jej atraktivitu.


Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG