späť na obsah časopisu

Diagnostika konštrukcií v praxi

Pod pojmom diagnostika sa väčšine z nás vybaví medicínske prostredie a je to správne. Diagnostika je vedecká disciplína zaoberajúca sa metódami zisťovania chorôb a ich príznakov. Pojem diagnostika sa však rozšíril do bežného života. Ak sa nám pokazí auto, v servise ho pripoja na počítačovú diagnostiku. Ak nám počítač vypíše chybu, spustíme diagnostiku. Prenesene do stavebníctva, chorobami a zhoršeným stavom trpia aj stavby a stavebné konštrukcie. Preto je opodstatnené hovoriť o diagnostike i v stavebníctve.

Povieme si, načo sa diagnostika používa, aké princípy by zodpovedná diagnostika mala rešpektovať a aplikovať v praxi, aké postupy voliť a akým spôsobom. Neobídeme ani príklady využitia v praxi.

 

Načo?

Prax ukazuje, kedy riešime diagnostiku stavebných konštrukcií. Upozorňujeme, že nasledujúci prehľad vyplýva z dopytov reálnej stavebnej praxe. To znamená, že je relevantný, no rozhodne nie úplný. Stavby a ich vlastníci ju potrebujú, len o tom nevedia alebo to nesprávne hľadajú.

Diagnostiky stavebných konštrukcií riešime spravidla až vtedy, keď niektorá zo zainteresovaných strán nadobudne aspoň podozrenie... Tento prístup ukazuje prax. Hoci v rámci osvety upriamujeme pozornosť aj na preventívne vyšetrenia, v stavebníctve nemáme „zdravotné poisťovne“, ktoré by takéto vyšetrenia v určitých cykloch hradili z verejných zdrojov. Nie sme tu však preto, aby sme sa sťažovali alebo hodnotili systém. Poďme sa venovať skutočným potrebám trhu!

  • Chyby konštrukcií/poruchy stavieb

S týmto cieľom sa diagnostika vo všeobecnosti venuje zisťovaniu rozsahu poškodenia a odhaleniu možných príčin poruchy. Nezriedka sa tento typ diagnostiky vykonáva v znaleckom dokazovaní alebo pri stavebno-technických posudkoch. Stavebno-technické posudky sú však prienikom medzi určovaním chýb/porúch stavieb a projektovaním rekonštrukcií/adaptácií stavieb.

 

  • Zistenie technického stavu, odhad životnosti, plánovanie investícií

Diagnostika sa neraz používa v due diligence pri predajoch/kúpe nehnuteľností, akvizícii podnikov, pri ohodnocovaní nehnuteľností alebo podnikov (najmä kľúčových konštrukcií/stavieb priamo súvisiacich s výrobnou linkou) alebo v investičnom a súvisiacom finančnom plánovaní. Ak odhliadneme od komplexného prístupu due diligence (akéhosi auditu stavu celej nehnuteľnosti), diagnostika sa podrobne venuje konkrétnym konštrukciám. Obyčajne má zodpovedať tieto otázky: 1) Aká je zostatková životnosť? 2) Aká je bezpečnosť konštrukcie? 3) Aké sanačné opatrenia je potrebné vykonať, aby sa predĺžila životnosť o „X“ rokov? 

 

  • Návrhy sanácií

Stáva sa, že k sanácii/oprave sa pristupuje bez riadnej identifikácie príčiny chyby/poruchy. Akoby sme konštrukciu liečili metódou pokusu a omylu. Ak máme neobmedzený čas a zdroje, určite sa jedného dňa dopracujeme k správnej liečbe.

Metodicky správnym postupom je: 1) zistiť príčinu chyby/poruchy diagnostikou; 2) podľa preferencií/cieľov investora a dostupných technológií zvoliť variantné riešenia sanácie a 3) overiť ich v laboratórnych podmienkach alebo na skúšobnom úseku/poli.

Ak má byť návrh sanácie efektívny a adresný, musí vychádzať z dôsledného diagnostikovania stavu a príčiny. Nezabúdajte, že čím významnejšia je sanácia (alebo sanovaná konštrukcia), tým väčší dôraz by sa mal klásť na monitorovanie jej úspešnosti – ideálne vopred určenými mernými ukazovateľmi.

 

Článok dočítate v aktuálnom čísle časopisu EUROSTAV


Autor
Dr. Peter Briatka, MBA, Ing. Jana Briatková Olšová, Ing. Marek Ďubek, PhD.
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG