späť na obsah časopisu

Účelom projektového riadenia je zabezpečiť efektívneriadenie činností tak, aby priniesli predpokladaný výsledok a úžitok. Predmetom projektového riadenia je projekt. Projektové riadenie teda predstavuje aplikáciu vedomostí, zručností, činností, nástrojov a techník na projekte tak, aby projekt splnil požiadavky na neho kladené a dosiahol svoje ciele. Formou projektu možno realizovať rôzne typy dodávok (produktov) zákazníkom alebo rôzne aktivity vo vnútri organizácie.

Zavedením projektového riadenia stavebné organizácie môžu dosiahnuť dobré ekonomické výsledky, skrátiť čas realizácie projektu, znížiť náklady a eliminovať možné riziká projektu. Využitím štandardizovaných metód pri riadení projektov toto riadenie výrazne zjednodušuje a zvyšuje šance projektov na úspech. Použitie nástrojov a metód projektového riadenia môže výrazne zefektívniť prevádzku podniku.

Riadenie projektového cyklu/životného cyklu projektu je metóda riadenia projektov vo všetkých fázach od prvého nápadu až po posledné hodnotenie po ukončení projektu.

Logický rámec projektu je nástroj, ktorý preukázal svoju prospešnosť ako v príprave, tak aj v implementácii projektov. Je kombináciou metódy analýzy a spôsobu prezentácie jej výsledkov. Pred vlastným začatím projektu sa analyzujú problémy súčasnej situácie. Na základe tejto analýzy sa dajú sformulovať ciele projektu.

Plán projektu (Project Plan) je zvyčajne dokument, ktorý definuje, ako je projekt naplánovaný a ako má byť realizácia projekt organizovaná, vykonávaná, monitorovaná a kontrolovaná. 

Plán projektu môže obsahovať ešte mnoho ďalších náležitostí, ako plán rizík (analýza rizíkvrátane návrhov opatrení) a definovanie formalít uplatňovaných v rámci projektu. Medzi ne patria schvaľovacie procedúry, zmenové požiadavky, spôsob spracovania projektovej dokumentácie, schvaľovanie subdodávok, finančný plán projektu a ďalšie.


Autor
doc. Ing. Zora Petráková, PhD., Ústav manažmentu STU v Bratislave
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG