späť na obsah časopisu

Zhotovitelia stavebných diel kladú veľký dôraz na znižovanie nákladov, medzi ktoré sa zaraďujú aj náklady zariadenia staveniska. Už pri samotnom návrhu zariadení staveniska je dôležité zamerať sa na vhodné umiestnenie objektov zariadenia staveniska, ich konštrukčno-materiálovú charakteristiku a aj technológiu zhotovenia. Ak zhotoviteľ tieto konštrukčno-technologické faktory zohľadní, je schopný znížiť svoje náklady na zariadenia staveniska a tým aj celkové náklady stavby.

Náklady zariadenia staveniska sú súčasťou celkových nákladov stavby, preto sú kladené požiadavky na ich efektívne vynakladanie. Konštrukčno-technologické faktory zariadenia staveniska ovplyvňujúce náklady je potrebné zohľadniť už pri samotnom návrhu v etape predprípravy stavebného diela.

Stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti.

Zariadením staveniska sa rozumejú stavby a zariadenia, ktoré počas uskutočňovania stavby, zmeny stavby alebo udržiavacích prác, slúžia prevádzkovým, výrobným, skladovacím a sociálnym účelom; týmto účelom slúžia dočasne...


Autor
Ing. Silvia Hajduchová, Stavebná fakulta STU v Bratislave, recenzent: doc. Ing. Renáta Bašková, PhD., Stavebná fakulta TU v Košiciach

Fotografie (vizualizácia)
archív redakcie
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG