späť na obsah časopisu

Svetlom je možné vytvoriť večerný obraz objektu, zvýrazniť či potlačiť určité detaily fasád, vytvoriť pôsobivé jasové či farebné efekty zosúladené s tvarom objektu, štruktúrou povrchu reliéfov či druhom materiálu osvetľovacích plôch. Architektonický návrh objektu by mal teda obsahovať aj jeho večernú formu, zosúlaďovať výzor pri dennom a večernom osvetlení, rešpektujúc pritom niekedy protirečivé reflexné vlastnosti fasádnych materiálov počas dňa a noci.

Pri návrhu osvetľovacej sústavy prihliadame najmä na: kompozíciu, materiály a členitosť fasády, farbu svetla, svetlo a tiene, dynamické osvetlenie, efektové osvetlenie, svetelnú scénu, pričom môžeme svetelnú scénu podfarbiť hudbou.

Zásady iluminácie objektov spočívajú vo vytvorení osvetľovacích sústav odrážajúcich architektonickú myšlienku. Svetlo by malo byť z jednej jasnej plochy na druhú jemne vedené. Je teda dôležité brať do úvahy aj to, ako jednotlivé materiály povrchov fasád budov vedú, pohlcujú a odrážajú svetlo. Čím je materiál tmavší (berieme do úvahy aj znečistenie), tým bude potrebné vyššie osvetlenie na získanie uspokojivého jasu. V modernej architektonickej tvorbe prevládajú konštrukcie s kovovými prvkami, s veľkými zasklenými fasádnymi plochami. Odrazové vlastnosti týchto materiálov majú výrazné smerové vlastnosti a pri iluminácii by mohli mať nepriaznivý vplyv na niektorých používateľov. Pre tieto objekty sa s úspechom využíva vnútorné presvetlenie okien, ktoré svojimi jasmi značne ovplyvňuje celkové proporcie objektu.

Ďalšou dôležitou vecou, na ktorú nesmieme pri návrhu zabudnúť, je farba svetla. Podľa farby objektu treba zvoliť vhodnú farbu svetla a teda vhodný svetelný zdroj. Farebnosť osvetlenia v súčasných ilumináciách dominuje. Farebné svetlo môže vyzdvihnúť použité materiály. Prijateľný výsledok získame vtedy, keď farba svetla je blízka farbe povrchu, ktorý chceme nasvietiť.

Pri osvetľovaní budov je treba rešpektovať nielen technické vlastnosti materiálu a členenie iluminovanej fasády alebo objektu, ale je treba prihliadať aj na širšie okolie.

Prvé iluminácie vznikali ako produkt návrhu jednej profesie. Obyčajne išlo o architekta alebo svetelného technika z prostredia blízkeho investorovi. Súčasné špičkové riešenia iluminácie vznikajú ako produkt riešiteľského kolektívu zahŕňajúceho obyčajne svetelného technika, architekta, dodávateľa svietidiel, pamiatkara, svetelného dizajnéra, majiteľa objektu a pod. V tomto príspevku je podrobnejšie popísaný prípad iluminácie Dómu sv. Alžbety v Košiciach...


Autor
prof. Ing. Alfonz Smola, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Ing. Katarína Šoltésová, BELLATRIX, s. r. o.

Fotografie (vizualizácia)
archív autorov
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG