späť na obsah časopisu

Výkaz výmer v našej stavebnej praxi obsahuje jednoznačný opis stavebných konštrukcií a prác, montážnych prác, špecifikáciu strojov a zariadení prípadne materiálov s uvedením ich merných jednotiek a množstva merných jednotiek. Vypracúva sa osobitne pre jednotlivé stavebné objekty a prevádzkové súbory stavby na základe vykonávacej projektovej dokumentácie. Ako samostatný dokument predstavuje výkaz výmer základnú súčasť súťažných podkladov v procese verejného obstarávania. Uchádzačom ocenený výkaz výmer predstavuje ponukovú cenu preto je potrebné, aby bol úplný a presný.

Napriek tomu, že výkaz výmer často figuruje ako samostatný dokument, jeho spracovanie je obvykle súčasťou tvorby rozpočtu stavebného objektu, preto hovoriť o výkaze výmer možno len v spojení so základnými znalosťami tvorby rozpočtov. Taktiež chápanie výkazu výmer len ako samostatného dokumentu neodzrkadľuje komplexne význam tohto pojmu používaného pri oceňovaní v stavebníctve.

V súčasnosti sa i naďalej v našom kalkulačnom systéme v stavebníctve uplatňuje zostavenie výkazu výmer (rozpočtu) vo väzbe na Triednik stavebných konštrukcií a prác a Triednik stavebných prác. Tie dávajú výkazu výmer a rozpočtu jednotnú základnú kostru.

Výpočet množstva merných jednotiek z „2D“ projektovej dokumentácie – tento spôsob výpočtu množstva merných jednotiek pri tvorbe výkazu výmer je možné aplikovať za predpokladu, že výkaz je spracovávaný oceňovacím softvérom, ktorého súčasťou je modul umožňujúci užívateľovi zistenie rozmerov vyznačením priamo v projektovej dokumentácii. Za týmto účelom je potrebné načítať projektovú dokumentáciu v niektorom z formátov napr. pdf, jpg, dwg a iné. Takýto nástroj poskytuje aj oceňovací softvér Cenkros plus prostredníctvom modulu AREA [1], ktorý zabezpečí meranie, zápis a automatický výpočet jednotlivých rozmerov meranej konštrukcie priamo do softvéru, v ktorom spracováva užívateľ výkaz výmer.

V poslednom období možno zaznamenať postupný prechod od „2D“ projektovania k „3D“ modelovaniu stavieb, odbornou verejnosťou označovaný aj ako parametrické modelovanie budov. Tento spôsob projektovania využíva aplikácie vytvorené pre potrebu tvorby celého informačného modelu budovy, t. j. zahŕňa celý návrh budovy od projektovej dokumentácie až po jeho realizáciu. Takýmto programom vytvoreným pre užívateľov architektov a projektantov, je napr. softvér REVIT. Prostredníctvom tohto softvéru je možné vytvoriť okrem iného aj výkaz výmer ako výpis jednotlivých konštrukcií a materiálov, ktoré sa v projekte nachádzajú. Užívateľ si zadefinuje druhy merných jednotiek, určí na základe ktorých parametrov sa bude výpočet daných merných jednotiek realizovať. Program automaticky vygeneruje tabuľkovú zostavu s výpočtom množstiev jednotlivých konštrukcií a materiálov, podľa zvolených parametrov...  


Autor
doc. Ing. Helena Ellingerová, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG