späť na obsah časopisu

Halové stavby v posledných desaťročiach prešli značným vývojom. Vývoj oceľových nosných konštrukcií v značnej miere ovplyvnil aj rýchly vývoj výpočtovej techniky. Kým neboli pre vykonanie statických výpočtov k dispozícií výpočtové programy, využívali sa rôzne zjednodušenia.

Zavedením počítačových programov sa čas potrebný pre vykonanie statických výpočtov výrazne skrátil. Tieto programy umožňujú presné výpočty na priestorových výpočtových modeloch bez potreby akýchkoľvek zjednodušení, čo znamená hospodárnejší návrh konštrukcie a zároveň možnosť navrhnúť komplikované tvary konštrukcií.

Úlohu konštruktérov uľahčujú 3D CAD programy, bez ktorých by bolo riešenie detailov náročných, často aj priestorovo zakrivených oceľových konštrukčných prvkov ťažko zvládnuteľné. Rozvoj oceľových nosných konštrukcií teda úzko súvisí okrem objavenia progresívnych technológií a montážnych postupov aj s rozvojom výpočtovej techniky.

Kým donedávna bolo snahou stavebných inžinierov navrhnúť konštrukciu so zohľadnením hospodárnosti, jednoduchej výroby, montáže a údržby, pre nové trendy v navrhovaní oceľových hál už tieto aspekty nie sú vždy smerodajné. Vďaka navrhovaniu pomocou výpočtovej techniky je už dnes možné navrhnúť moderné, avantgardné konštrukcie.


Autor
Ing. Zsuzsanna Vaník, PhD., Ing. Martin Magura, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave, recenzent: prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., Stavebná fakulta TU v Košiciach

Fotografie (vizualizácia)
Marcos Passos
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG