späť na obsah časopisu

Ceny stavebných prác a materiálov, podobne ako aj iných komodít, menia v čase svoju hodnotu. Tento vývoj sleduje Štatistický úrad SR a spracováva indexy vývoja cien, publikované na svojej stránke mesačne a kvartálne. Je rozumné už pri príprave ponuky, hlavne v období väčších cenových výkyvov, počítať s prognózou vývoja cien a toto riziko zmeny ceny rozumne akceptovateľnou čiastkou započítať do ponukovej ceny, hlavne v prípade, ak investor trvá na dohode o výške ceny bez možnosti jej úpravy (pevná cena).

Systémový prístup uplatnený za účelom prognózovania cien si vyžaduje aplikáciu niektorých z metód prognózovania, ktorým sa v exaktných vedách venuje mnoho odborníkov. Sú riešené v rôznych stupňoch poznania a úrovniach využitia v praxi. Našim cieľom nie je ich analyzovať, čo prenecháme odborníkom, ale iba vhodne aplikovať s cieľom určiť predikciu vývoja cien v cenovom modeli zhotoviteľa stavebného diela vzhľadom na dobu výstavby a možné väčšie cenové výkyvy. Vo všeobecnosti má zhotoviteľ možnosť výberu z troch základných skupín metód prognózovania: subjektívne metódy, heuristické metódy, exaktné metódy.

Subjektívne metódy sú založené na osobných znalostiach, názoroch a skúsenostiach zhotoviteľa. Tieto metódy sa používajú prevažne tam, kde treba vyjadriť stupeň splnenia súhrnnej funkcie a kde je kvantifikácia jednotlivých funkcií veľmi zložitá. Subjektivizmus je v našom prípade obmedzený práve odbornosťou zhotoviteľa.

Heuristické metódy sú založené na intuitívnom tvorivom postupe. Veľmi známe sú metódy riadených skupinových diskusií. Tieto metódy majú rôznorodé uplatnenie (napr. pri funkčnej analýze), ich použitie závisí najmä od skúmanej problematiky a kolektívu expertov, ktorí danú problematiku analyzujú.

Exaktné metódy predstavujú moderné matematicko-štatistické prístupy (metódy extrapolácie trendov založené na regresnej analýze časových radov) založené na štatistickej analýze zistených údajov. Podstatou tejto metódy je retrospektívna analýza časového radu skúmaného, v našom prípade indexov vývoja cien, vyhľadanie jeho trendu a predĺženie zisteného trendu do budúceho obdobia. Po zostavení matematického modelu vývoja cenových indexov, bude potrebné pre praktické využitie modelu nájsť numerické riešenie prognózovanej úlohy. 

Výber príslušnej metódy prognózy záleží od množstva faktorov ako sú: požadovaná forma prognózy, horizont predpovede, charakter dát (napr. či dáta vykazujú prítomnosť trendu alebo sezónnej zložky), náklady spojené s konštrukciou prognózy, požadovaná presnosť prognózy, dostupnosť dát, zrozumiteľnosť metódy.


Autor
doc. Ing. Helena Ellingerová, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG