späť na obsah časopisu

Existuje viacero spôsobov financovania projektov verejných služieb a verejnej infraštruktúry, ako napr. rozpočtové financovanie, nájom/ leasing, dotácie, úver, emisia dlhopisov, ale aj financovanie prostredníctvom PPP (Public Private Partnerships) projektov. Pri posudzovaní výberu spôsobu financovania projektov by mali byť zvážené výhody a nevýhody a zároveň riziká z neho vyplývajúce.

PPP projekty sú vo svete štandardným spôsobom zabezpečenia verejnej infraštruktúry a verejných služieb pre občanov. Zapájanie súkromného sektora do poskytovania verejných služieb sa začalo programovo využívať koncom 80. rokov 20. storočia. PPP sa pôvodne rozvinuli hlavne vo Veľkej Británii a postupne sa rozšírili do krajín ako Austrália, Francúzsko, Írsko, Japonsko, Kanada, Nemecko, Španielsko, Portugalsko a neskôr aj Českej republiky a Maďarska či do oblastí ako Južná Afrika a Čile. V skutočnosti je princíp spolupráce verejného a súkromného sektora dávno známy, už v 19. storočí boli formou koncesných zmlúv realizované mnohé infraštruktúrne projekty ako napr. Suezský kanál alebo Eiffelova veža. V Rakúsko-Uhorsku sa touto formou budovali a prevádzkovali lokálne železnice. Realizáciu PPP projektov podporuje aj Európska komisia, ktorá spracovala viacero dokumentov, ktoré popisujú skúsenosti a princípy ich fungovania.

Európska komisia definuje projekty PPP ako formu spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom s cieľom financovania výstavby, rekonštrukcie, prevádzky a údržby infraštruktúry a poskytovania verejných služieb pomocou tejto infraštruktúry. Zároveň však musia byť splnené určité podmienky, aby bolo možné projekt považovať za PPP.

Typický priebeh PPP projektu pozostáva z fáz: identifikácia príležitosti, posúdenie príležitosti/ štúdia uskutočniteľnosti, príprava výberového konania, výber súkromného partnera, uzatvorenie zmlúv, realizácia projektu, monitoring výkonnosti, ukončenie projektu/ukončenie zmluvy.

Rozhodnutie využiť metódu PPP vyplýva zo štúdie uskutočniteľnosti, ktorá analyzuje finančnú, technickú a právnu realizovateľnosť jednotlivých variantov projektu. Zároveň musí obsahovať finančný model, ktorého výstupom je posúdenie, či realizácia projektu formou PPP ktorá zabezpečí pre verejný sektor vyššiu tzv. hodnotu za peniaze v porovnaní s jeho realizáciou tradičným/klasickým spôsobom. Ide vlastne o porovnanie vhodnosti modelu PPP projektu s inými alternatívami a posúdenie alternatív z hľadiska ich uskutočniteľnosti.


Autor
doc. Ing. Zora Petráková, PhD., Ústav manažmentu STU v Bratislave
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG