späť na obsah časopisu

V predchádzajúcom príspevku (7-8/2015) sa autorka doc. Ing. Helena Ellingerová, PhD. zaoberala prípravou cenovej ponuky s možnosťou uplatnenia faktora času pôsobiaceho na vývoj cien hlavne v prípade, ak investor požaduje uzatvoriť dohodu o pevnej cene stavebných prac, bez možnosti jej ďalšej úpravy. V tomto príspevku v téme pokračuje. Vzhľadom na vyššie uvedené predpoklady rieši časový rad štvrťročných indexov cien v stavebníctve na fiktívnu zákazku od roku 2003/I. kvartál do roku 2011/IV. kvartál pre jednobytové budovy (budova rodinného domu) ŠKS 1110 (odbor JKSO 803 – budovy pre bývanie).

Príklad použitý v príspevku je len zobrazením všeobecného postupu určovania trendu. Nie je vhodné ho použiť v tejto podobe, ale je potrebné urobiť analýzu sezónnej zložky, pretože trend nehovorí o sezónnosti.

V prípade časových radov so sezónnou zložkou je potrebné analyzovať samostatne trendovú zložku a samostatne sezónnu zložku časového radu, a to z dôvodu, že v rámci opakovateľnej sezónnosti má časová rada aj celkovú tendenciu vývoja.

Pre opis trendovej zložky využijeme priemerné hodnoty štvrťročných indexov za jednotlivé roky a pre opis sezónnej zložky priemerné hodnoty štvrťročných indexov za jednotlivé štvrťroky. Je preto potrebné doplniť údaje z tabuľky 1o priemerné hodnoty. Tieto hodnoty sú vypočítané v tabuľke 2.

Tabuľka 1  Časový rad indexov pre budovy KS 111 (odbor 803 – Budovy pre bývanie)

V tabuľke 1 je údaj i = 1, 2, 3, ..., 9, kde i = 1 zodpovedá roku 2003

Tabuľka 2   Hodnoty štvrťročných indexov pre odbor 803 – Budovy pre bývanie (KS – 111) pre nasledujúce 3 roky použitím trendu bez sezónnej zložky

K opisu sezónnej zložky potrebujeme poznať priemerné hodnoty štvrťročných indexov za jednotlivé roky, ktoré si vypočítame v tabuľke 3. Z týchto štyroch hodnôt si vypočítame priemernú hodnotu (riadok 14, stĺpec 8). Je potrebné definovať sezónne odchýlky priemerov za jednotlivé štvrťroky oproti celkovému priemeru.

Tabuľka 3   Časový rad cenových indexov pre budovy na bývanie so sezónnou zložkou

yi, yj    - priemerné hodnoty

„bj“      - odchýlka

Nakoľko náš fiktívny stavebný objekt je zrealizovaný do 3 rokov, prognózovať na takto dlhý čas je postačujúce. Pri prognózovaní na dlhšie časové obdobie by bola presnosť výpočtu nedostatočná. Platí zásada, že ak chceme prognózovať určité časové obdobie dopredu, musíme mať k dispozícii minimálne trikrát viac minulých údajov, než koľko chceme prognózovať.


Autor
doc. Ing. Helena Ellingerová, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG