späť na obsah časopisu

V druhej kapitole pripravovanej knihy Navrhovanie energeticky efektívnych domov (NEED) sa venujeme energetickej náročnosti prevádzky budov – jej princípom, základným výpočtom i odporúčaniam pre jej zníženie. Zvýšenie efektívnosti, teda čo najviac úžitku pri čo najnižších environmentálnych aj finančných nákladoch, je náš hlavný cieľ. Smerujeme k nemu aj minimalizáciou vplyvov stavby na životné prostredie a na čerpanie neobnoviteľných zdrojov, čo v najväčšej miere súvisí so spotrebou energie počas desaťročí prevádzky budovy. S budovami súvisí viac než tretina spotreby energie v našej spoločnosti, o zvyšok sa delia doprava a výroba. Energetickú náročnosť pri výstavbe („šedú“ či zabudovanú energiu) posudzujeme cez hodnotenie environmentálnych vplyvov, ale to, čo vieme počas prevádzky objektu ovplyvniť riešením budovy, je množstvo energie potrebné na zabezpečenie kvality vnútorného prostredia (tepelná pohoda, vetranie, osvetlenie...) a materiálových tokov (dodávka vody, prevádzka výťahov...) – hľadáme rovnováhu medzi komfortom a energetickou nenáročnosťou. Tradične bývalo ťažiskom energetických nárokov zabezpečenie tepelnej pohody v zime, no dnes je už energetická náročnosť vykurovania tak zredukovaná, že ostatné zložky spotrebovávanej energie začínajú dominovať. Zaujíma nás environmentálna rovina (emisie skleníkových plynov a škodlivín, čerpanie neobnoviteľných zdrojov, zásahy do prírody a krajiny či prevádzkové riziká) – nemáme k dispozícii žiadny „bezproblémový“ zdroj energie. V spoločenskej rovine nás zaujíma naša energetická bezpečnosť a politická nezávislosť, ale aj riziká „energetickej chudoby“. V osobnej rovine sa k tomu pridávajú požiadavky na komfort a náklady na jeho zabezpečenie. Spoločný menovateľ je tu jasný: je ním potreba znižovania energetickej náročnosti prevádzky budovy.


Autor
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD., Inštitút pre energeticky pasívne domy

Fotografie (vizualizácia)
H. Pifko
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux