späť na obsah časopisu

Organizácie – súkromné alebo verejné, sa rozhodujú pre outsourcing podporných činností s cieľom dosiahnuť nielen úsporu prevádzkových nákladov, ale najmä ich skvalitnenie. Pri aplikácii facility managementu (FM) formou outsourcingu vstupujú do „hry“ dvaja „hráči“, a to klient a poskytovateľ. Klient zohráva v procese prípravy, ale aj priebehu realizácie outsourcingu vybraných činností rozhodujúcu úlohu. Klient je ten, ktorý by mal v zmysle STN EN 12552-2 stanoviť kritériá a na ich základe vybrať vhodného poskytovateľa. Poskytovateľ na základe zmluvy vykonáva dané činnosti tak, aby spĺňali požiadavky, stanovené klientom. Klient (v podstate útvar FM) a poskytovateľ služieb FM musia tvoriť dokonale zohraný tím, ktorý na jednej strane spolupracuje a na druhej strane je náročný na kvalitu práce svojho partnera. Predpokladom úspešného priebehu aplikácie outsourcingu, ktorého najdôležitejšou súčasťou je výber kvalifikovaného poskytovateľa, je spracovanie projektu implementácie outsourcingu. Na tvorbe projektu musia participovať interní pracovníci organizácie, ktorí tvoria projektový tím. Projekt by mal byť chápaný ako činnosť, ktorej výstupom – cieľom, je zaistenie implementácie systému riadenia – FM – vybraných podporných činností formou outsourcingu do organizácie. Projekt končí výberom poskytovateľa outsourcingu a uzavretím zmluvy. Nasleduje fáza implementácie. Zmluva o FM definuje časové obdobie na implementačnú fázu. Mal by to byť v podstate bezproblémový prechod organizácie na tento spôsob zabezpečovania podporných činností. Na základe preberacej dokumentácie poskytovateľ služieb FM sa stane oprávneným vykonávať služby FM tak, ako bolo stanovené v zmluve.


Autor
doc. Ing. Viera Somorová, PhD,. Stavebná fakulta STU v Bratislave
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux