späť na obsah časopisu

Vývoj v stavebníctve zaznamenáva nárast nových a modernizovaných materiálov, technológií a procesov, ktoré predstavujú pre stavebníctvo inovatívne, kvalitnejšie, efektívnejšie a bezpečnejšie riešenie výstavby. Tradičná výstavba s mokrými procesmi je doplnená výstavbou z inovovaných systémov a technológií. Tvorcovia oceňovacích nástrojov reagujú na tieto zmeny neustálym vývojom alebo inováciou cien vybraných procesov a zaradením nových procesov do cenníkových databáz. Proces oceňovania nových a modernizovaných technológií si vyžaduje podrobnú analýzu nákladov – kalkulácia jednotkovej ceny, ktorá spočíva v postupnom vykalkulovaní všetkých položiek tvoriacich úplné vlastné náklady výkonu a určenie výšky zisku. Na výslednú kalkuláciu ceny stavebných a montážnych prác je vhodné použiť kalkulačné členenie nákladov, ktoré sa uplatňuje v kalkulačných vzorcoch.

Výhodou moderných procesov je zjednodušenie pracovných postupov, skrátenie doby výstavby, optimalizácia zdrojov a prevádzkových nákladov stavebného diela. Produktivita práce tvorí nákladovú položku pri realizácii stavby, ktorá zohľadňuje počet hodín potrebných na splnenie, vplyv riadenia a organizácie na stavenisku a je všeobecne definovaná ako výstup za pracovnú hodinu. Pri modernizovaných a nových technológiách sa oceňovanie analyzuje z hľadiska výkonnosti pracovníkov, efektívneho využívania zariadení a spotreby materiálu.


Autor
Ing. Adrián Ďuriš, doc. Ing. Peter Mesároš, PhD., Výskumný ústav stavebnej informatiky, s. r. o., Košice, Stavebná fakulta, TU v Košiciach, Ing. Vladimíra Juračáková, KROS a. s., Žilina, Ing. Martin Šimkovich, CENEKON a. s., Bratislava
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux