späť na obsah časopisu

Koniec zmeny klímy musí nastať tam, kde začal. V mestách. 75 % obyvateľov Európy si za miesto na bývanie vybralo mesto. Do roku 2050 to bude takmer 90 %. Ako vieme dosiahnuť maximálny prísun čerstvého vzduchu a dostatok zelených plôch v zastavaných územiach za predpokladu stále sa zvyšujúcej hustoty mestských celkov? Mestá rastú rapídne rýchlo. Zastavovanie a rozťahovanie ich plôch spôsobuje prehrievanie, odstraňovanie prírodných biotopov spôsobuje vytváranie skladísk tepla. Ľudia ako jediní užívatelia tejto planéty prišli na spôsob, ako prírodné systémy Zeme nielen vo svoj prospech ovplyvňovať, ale dokonca aj ničiť. Architekt Ken Yeang, otec bioklimatického dizajnu, tvrdí, že zelený dizajn vzniká spojením štyroch spolupracujúcich infraštruktúrnych prvkov do jedného bezproblémového systému. Dosiahnutie takto efektívneho dizajnu je veľmi zložité.

Sivá (inžinierska) infraštruktúra je bežná mestská infraštruktúra ciest, kanalizácií, sieťovania vody, telekomunikácií, rozvodov energie. Tieto inžinierske systémy by sa mali integrovať s ekologickou infraštruktúrou a mali by byť navrhnuté tak, aby boli udržateľné.

Červená (ľudská) infraštruktúra je ľudskou komunitou. Je to spoločenské prostredie, domy, krajina okolo, ale aj regulačné systémy, zákony, etika, zákony. Sociálny a ľudský rozmer, ktorý často chýba. Je jasné, že náš životný štýl, ekonomiky, výroba a spotreba potravín musia byť taktiež trvalo udržateľné.

Zelená (ekologická) infraštruktúra je paralelná so sivou. Ide o vzájomne prepojenú sieť prírodných oblastí a otvorených priestorov, ktoré sprostredkovávajú prirodzené ekosystémové hodnoty a funkcie. To tiež umožňuje, aby oblasť prekvitala ako prirodzený biotop pre širokú škálu voľne žijúcich živočíchov, prinášajúc výhody pre ľudí. Táto ekologická infraštruktúra je prírodná a je veľmi dôležité mať ju v územnom pláne mesta.

Modrá (vodná) infraštruktúra. Vodný cyklus by mal byť uzavretý, tak, ako je to v prírode dané, hoci to nie je vždy možné. Dažďová voda sa musí zbierať a recyklovať. Voda z povrchového odtoku sa musí udržiavať v mieste zrážok a vracať do krajiny na prirodzené doplnenie podzemných vôd pomocou filtračných lôžok, priepustných vozoviek, zelených plôch, retenčných rybníkov.


Autor
Ing. arch. Zuzana Poórová, PhD., SvF TUKE, recenzent: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD., FA STU v Bratislave
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux