späť na obsah časopisu

Transparentnosť v architektúre súvisí s nástupom modernizmu, ktorý je možné datovať do obdobia prelomu 19. a 20. storočia. Naplno sa modernizmus v architektúre prejavil až po 1. svetovej vojne. Generácia pokrokových umelcov a architektov začala presadzovať v rôznych častiach sveta novú estetiku modernizmu, ktorá mala snahu odrážať technický pokrok, konštruktivistickú estetiku, kde nezastupiteľné miesto ako nový materiál pre architektúru predstavovalo sklo. Pre ďalší výklad pojmu transparentnosť a jeho chápanie v období ranného modernizmu má zásadný význam prepojenie architektúry a iných odvetví výtvarného umenia. V tej dobe sa s transparentnosťou v architektúre spájala priehľadnosť nielen skla, ako materiálu novej architektúry, ale aj nové chápanie priestoru, ktoré sa v architektúre prejavilo v dielach Le Corbusiera, Mies van der Rohe a holandskej skupiny De Stijl. Nielen v súvislosti so sklom ako priehľadným materiálom, ale aj s novým chápaním pojmu priestor, jeho hĺbkou a vytváraním kontinuálneho priestoru nástrojmi architektúry v modernizme treba hľadať korene mnohoznačných významov pojmu transparentnosť v architektúre.
K naplneniu výkladu priestoru ako kontinuálneho a prelínajúceho sa priestoru medzi interiérom a krajinou prispel najmä Mies van der Rohe svojimi dvoma prelomovými dielami z konca 20. rokov – Výstavným pavilónom v Barcelone a vilou Tugendhat v Brne. Mies využíval jednoduché pravouhlé hmoty, čisté línie a rozširovanie priestoru dookola za steny ohraničujúce interiér. Miesov prístup bol sústredený na vyjadrenie modernosti a to pomocou radenia funkčných častí v rámci celkového priestoru, ich artikuláciou a minimalizáciou nosnej konštrukcie. Vo vile Tugendhat Mies sa pokúšal vytvoriť priestor ako kontinuum medzi interiérom a exteriérom popretím prítomnosti skla pomocou, na svoju dobu úžasného, mechanizmu, ktorý ich posúval do podzemného podlažia. Vďaka obrovským tabuliam skla a posuvnému mechanizmu bola vila Tugendhat najdrahším domom postaveným v Európe v 30. rokoch. Sklo mu slúžilo na vytvorenie predstavy priestoru ako kontinuálneho priestoru. Chápanie pojmu priestor, hľadanie nových priestorových usporiadaní, ktoré sa predtým v architektúre nevyskytovali sú dôležité pre ďalšie pochopenie nasledujúceho vývoja pojmu transparentnosť v súvislosti s modernou architektúrou. Transparentnosť v architektúre nebola naviazaná iba na moderný materiál sklo, ale aj na nové chápanie architektúry ako umenia ovládnutia priestoru.


Autor
Ing. arch. Eva Vojteková, PhD., FA STU v Bratislave, recenzent: prof. Ing. Boris Bielek, PhD., SvF STU v Bratislave
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux