späť na obsah časopisu

Problematika oceňovania, kalkulovania a rozpočtovania je v podmienkach stavebnej výroby odborne aj časovo mimoriadne náročná činnosť. Pri každej zákazke (stavbe), konkrétnom pracovisku (stavenisku) a lokalite (regióne) si vyžaduje špecifický a neopakovateľný prístup. Pri tvorbe stavebného rozpočtu je potrebné okrem spracovania cien a položiek stavebných a montážnych prác oceniť náklady, ktoré vyplývajú z podmienok realizácie napr. náklady na oplotenie staveniska, zriadenie buniek pre robotníkov, náklady na dopravu kvôli nedostupnosti staveniska, na zabezpečenie kultúrnej pamiatky pred poškodením, náklady na časové obmedzenia prác na stavbe. Tieto náklady nie sú súčasťou kalkulácie orientačných (smerných) cien stavebných a montážnych prác. Vedľajšie rozpočtové náklady (VRN) vyjadrujú konkrétnu situáciu na stavbe, môžu byť vykalkulované individuálne po položkách zaradených do VRN, alebo výpočtom na základe orientačných percentuálnych sadzieb pre jednotlivé druhy VRN.


Autor
Ing. Adrián Ďuriš, doc. Ing. Peter Mesároš, PhD., VÚSI, spol. s r.o., Košice, SvF TUKE, Ing. Vladimíra Juračáková, KROS a.s., Žilina
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux