späť na obsah časopisu

Výber vhodnej technológie pre zakladanie pasívnych stavieb závisí od viacerých kritérií, napríklad od typu a únosnosti základovej pôdy, veľkosti a tvaru stavebného objektu či tepelnotechnických požiadaviek na samotnú stavbu. Práve energetické hľadisko stavieb je základným v prípade realizovania stavieb v pasívnom štandarde, ktoré sú definované podľa normy STN 73 0540-2, ako budovy s takmer nulovou spotrebou energie. Jednou zo základných požiadaviek pri návrhu pasívnych stavieb je vylúčenie tepelných mostov z obálky stavby, cez ktoré uniká teplo a v kritických prípadoch môže dôjsť aj ku kondenzácii vodnej pary z interiérovej strany. Typickým príkladom tepelných mostov sú styky stien so základmi, balkónová konzola či osadenie okenných rámov. Príspevok sa venuje problematike inovatívnych technológií zakladania stavieb so zreteľom na zníženie tepelných strát cez podlahové konštrukcie a minimalizovanie tepelných mostov. Jedným zo spôsobov zakladania stavieb je zakladanie na železobetónovej základovej doske, ktorá je uložená na tepelnoizolačnom násype z penového skla alebo z keramického kameniva. Oba tepelnoizolačné materiály majú vysokú únosnosť, nízku nasiakavosť a veľmi dobrú tepelnú vodivosť. Zakladanie pasívnych stavieb na extrudovanom polystyréne je podobný spôsob zakladania ako v prípade zakladania na tepelnoizolačnom násype, rozdiel je v použitej izolačnej konštrukcii. V tomto prípade sú namiesto násypu použité tvarované dosky z extrudovaného polystyrénu, na ktoré sa zhotoví železobetónová doska. Základový systém so zvýšenou podlahou kombinuje zvislú základovú konštrukciu s vodorovnou, typickou pre stropné konštrukcie. Tento princíp kombinovaného zakladania je možné realizovať ako ťažkú alebo ľahkú konštrukciu.

Zakladanie na pásových základoch so zvýšenou podlahou


Autor
Ing. Juraj Talian, PhD., Stavebná fakulta TU v Košiciach, recenzent: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave

Fotografie (vizualizácia)
www.elegohouse.cz
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux