späť na obsah časopisu

Napriek viacerým pozitívnym zmenám v oblasti BOZP je stav ochrany pracovníkov, najmä v malých a stredných stavebných podnikoch, stále nežiaduci. Preto je nevyhnutné zaviesť do súčasného systému zásadnú zmenu. Jej cieľom by bolo nahradiť princíp povinnosti princípom dobrovoľnosti vyplývajúcej z pozitívnej motivácie všetkých zainteresovaných účastníkov výstavby. Do tohto systému by mali byť adekvátne zapojení aj živnostníci. Vhodným riešením môže byť napríklad zavedenie poistného systému zameraného aj na ocenenie kvality stavu BOZP v organizáciách. Z hľadiska možnosti porovnania skutočných nákladov na prevenciu s nákladmi na nápravu škôd v dôsledku pracovných úrazov je potrebné vytvoriť vhodný spôsob evidencie a vyhodnocovania vynaložených nákladov. Mnohé konkrétne štatistické ukazovatele poukazujú na nevyhovujúcu situáciu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) na Slovensku a upozorňujú na niekoľko dôležitých faktov. Prvým faktom je odlišný stav BOZP v organizáciách, ktoré sa líšia svojou veľkosťou, reprezentovanou počtom pracovníkov. Oveľa viac problémov je evidovaných na menších stavbách, ktoré sú realizované malými firmami (do 50 zamestnancov), ako na väčších stavebných projektoch. Tieto sú realizované prevažne veľkými organizáciami, ktorými sú najmä dcérske spoločnosti zahraničných firiem. Na Slovensku máme najväčší počet práve malých firiem a firiem bez zamestnancov.


Autor
doc. Ing. Zdenka Hulínová, PhD., Ing. Jana Hulinová, Stavebná fakulta STU v Bratislave

Fotografie (vizualizácia)
archív redakcie
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux