späť na obsah časopisu

Kým pri zhrnutí siedmej kapitoly knihy NEED – Navrhovanie energeticky efektívnych domov sme sa ospravedlňovali za jej skromnejší rozsah, ôsma kapitola, venovaná stavebným konštrukciám, je ťažiskovou časťou našej práce, zaberá v nej takmer sedemdesiat strán a jej aspoň stručnú obsahovú charakteristiku tu preto rozdeľujeme do viacerých dielov. V tom prvom si všimneme nepriehľadné konštrukcie izolačného obalu stavby: obvodové steny, strechy a podlahy na teréne či v suteréne...

Prvým krokom pri navrhovaní energeticky efektívnych budov by malo byť zníženie spotreby energie, najmä energie nutnej na vykurovanie a chladenie objektu. Tu uplatňujeme „pasívne“ princípy: minimalizáciu tepelných strát prechodom aj neregulovanou infiltráciou, optimalizáciu solárnych ziskov, redukciu tepelných väzieb (tepelných mostov) a prípadne aj využitie zimných záhrad a ďalších medzipriestorov. Toto sa premieta do riešenia stavebných konštrukcií energeticky úsporných stavieb a pri nich sa zamýšľame aj nad ďalšími požiadavkami udržateľnosti počas celého cyklu životnosti stavby, najmä nad uprednostnením stavebných materiálov z obnoviteľných zdrojov, recyklovateľných, s minimalizovanou „zabudovanou energiou“ a čo najmenšími viazanými emisiami CO2, SOx a NOx...

Energetickú efektívnosť ovplyvňuje najmä izolačný obal stavby: steny, strecha, podlaha, výplne otvorov. Jeho predpísané či odporúčané parametre nájdeme v norme, pri nepriehľadných konštrukciách kladieme dôraz na ich tepelnoizolačnú schopnosť. Môžeme použiť takmer ľubovoľné konštrukčné systémy, ak pri nich vieme zabezpečiť dostatočný tepelný odpor, kvalitu realizácie, neprievzdušnosť konštrukcie a minimalizáciu tepelných mostov. Pri konštrukciách vnútri izolačného obalu stavby (vnútorné steny, stropy, povrchové úpravy) si popri environmentálnych parametroch všímame aj ich tepelnoakumulačnú schopnosť, ktorá prispieva k zníženiu energetickej náročnosti zlepšením využitia solárnych ziskov v zime a uľahčením udržania komfortu v lete.


Autor
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD., Inštitút pre pasívne domy

Fotografie (vizualizácia)
H. Pifko
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux