späť na obsah časopisu

Tvorba stavebného rozpočtu je jednou z najvýznamnejších prác počas životného cyklu stavebného projektu. S rozvojom informačných technológií je umožnené architektom, projektantom a rozpočtárom využívať výpočtovú techniku a aplikácie na zjednodušenie svojej práce. Bežný spôsob tvorby stavebného rozpočtu je založený na ocenení položiek prostredníctvom stavebných softvérov na základe vypočítaného výkazu výmer. Vývoj informačných technológií a aplikácii v stavebníctve prináša nové riešenia a spôsoby oceňovania stavebných projektov v BIM prostredí. Podľa predbežných zistení na Slovensku aj v zahraničí, môžeme potvrdiť, že tieto nové spôsoby tvorby stavebných rozpočtov urýchlia a zjednodušia prácu. Najvýznamnejšou výhodou tvorby rozpočtu v BIM prostredí je výpočet výkazu výmer stavebných konštrukcií (materiálov), ktoré sú automaticky generované z 3D modelu, čím je zabezpečená presnosť a kvalita rozsahu rozpočtových prác a ušetrený čas potrebný na spracovanie výkazu výmer z výkresov. Informačný model pomáha sledovať náklady vo všetkých aspektoch výstavby a riadenia projektu – harmonogram, prideľovanie zdrojov, riadenie dodávok materiálov v priebehu výstavby, či monitorovania prác počas výstavby. Modelovanie informácií o stavbe zvyšuje efektívnosť stavebného projektu, ktorú podporujú aj IFC súbory vybraných prvkov a konštrukcií. IFC – Industry Foundation Classes je formát určený na zlepšenie spolupráce medzi BIM softvérmi. Použitie IFC súborov minimalizuje stratu informácií pri prenose súborov. Prínos rozpočtovania v BIM prostredí spočíva v generovaní reportov s výkazom výmer a identifikácií konfliktov konštrukcií, čo šetrí náklady na zmeny a dodatočné úpravy v projekte. Nevýhoda tvorby stavebného rozpočtu v BIM prostredí prichádza pri oceňovaní konštrukcií, ktoré sa v modeli nenachádzajú, čo nie je namodelované, neprenesie sa do výkazu výmer a následne do rozpočtu.

BIM odkazuje na metódu spolupráce, ktorá je založená na tvorbe a výmene údajov a informácií medzi rôznymi stranami stavebného projektu. Na základe týchto informácií je možné riadiť celý cyklus budovy od úvodnej koncepcie až po dokončenie. BIM môže hrať veľkú úlohu pri optimalizácii stavebného procesu. Vďaka úplne alebo čiastočne integrovanému modelu budú všetci účastníci stavebného projektu schopní riešiť veľké množstvo ťažkostí, s ktorými sa v súčasnosti pri spolupráci stretávajú. Zavádzanie BIM v slovenských firmách prináša mnoho otázok aj vybrané prekážky.


Autor
Ing. Adrián Ďuriš, doc. Ing. Peter Mesároš, PhD., VÚSI, s. r. o., Košice, Stavebná fakulta TU v Košiciach, Lukáš Šomodi, SPŠ stavebná a geodetická v Košiciach, Ing. Vladimíra Juračák, KROS a. s., Žilina
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux