späť na obsah časopisu

Cieľom investora je obstarať stavbu požadovaného zámeru v primeranom čase a za najnižšiu cenu. Investor venuje veľkú pozornosť výberu dodávateľov projektovej dokumentácie a dodávateľov stavebnej a technologickej časti stavby. Cena stavebného objektu sa určuje rozpočtom. Rozpočet stavebného objektu je predbežná cenová kalkulácia, v ktorej sú jednotlivé stavebné konštrukcie a práce v rozsahu podľa výkazu výmer ocenené jednotkovými cenami a v súhrne predstavujú cenu stavebného objektu. Dobrý rozpočet musí popísať a zachytiť všetky technologické, konštrukčné aj bezpečnostné prvky tak, aby stavbu bolo možné zrealizovať za cenu, ktorá je výsledkom dohody medzi investorom a zhotoviteľom, resp. cenu, ktorá je vo fáze ponuky konkurencieschopná. Rozpočet vychádza z predbežnej kalkulovanej ceny – predbežná kalkulácia, ktorá je po ukončení výstavby porovnávaná s výslednými nákladmi. Kalkulácie sa používajú na plánovanie, usmerňovanie a kontrolu vlastných nákladov v stavebnom podniku a na riadenie stavebnej výroby. Za zásadné prístupy k cenotvorbe, ktoré sa uplatňujú pri oceňovaní stavebnej produkcie, môžeme považovať tvorbu cien s prevažným rešpektovaním výšky vstupných nákladov (nákup surovín, materiálov, polotovarov, poddodávok a pod.), ako aj s výrazným rešpektovaním dopytu a prispôsobením ceny vlastnej ponuky cenám konkurencie. Kalkulácia je výsledok kalkulovania, ktorý vyjadruje výšku nákladov a zisku, prípadne ďalších zložiek ceny podľa jednotne určenej štruktúry (kalkulačný vzorec). Teória a prax používa rôzne druhy kalkulácií spravidla podľa spôsobu ich zostavovania a účelu, na ktorý slúžia. Kalkulačný vzorec slúži na to, aby bolo možné jednoducho stanoviť vlastné náklady kalkulačných jednotiek (stavebného konštrukčného prvku, objektu, stavby a pod.). Stanovenie štruktúry a obsahu položiek kalkulačného vzorca je v právomoci samotných firiem.


Autor
Ing. Adrián Ďuriš, doc. Ing. Peter Mesároš, PhD., Stavebná fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Výskumný ústav stavebnej informatiky, s.r.o., Košice, Ing. Vladimíra Juračáková, KROS a.s., Žilina
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux