späť na obsah časopisu

Predpokladom kvalitnej obnovy historickej budovy je jej dôsledná príprava a plánovanie. Prečo obnovovať historické budovy? Nevyhovujúci technický stav, nedostatočná tepelná ochrana, nízka kvalita vnútorného prostredia, odstránenie havarijného stavu, atď. Obnova historických budov, na rozdiel od novopostavených, so sebou prináša celý rad architektonických hodnôt, ktoré sa často vyznačujú svojím jedinečným konštrukčným riešením a podobne. Všetky tieto hodnoty je potrebné zachovať, čo predstavuje neľahkú úlohu či už po stránke technologickej, ale aj finančnej. Jedným z dôležitých faktorov pri obnove historických budov je výber projektanta, ktorý vypracovaním projektovej dokumentácie významne ovplyvní realizáciu a prínos obnovy budovy. Čo ale predchádza vypracovaniu samotného projektu je kvalitné zameranie skutkového stavu budovy, kde sa už dnes stále vo väčšej miere aplikuje pre tento účel progresívna technológia laserového skenovania. Projekt obnovy budovy Radnice je spracovávaný v rámci predmetu Tímový projekt na ktorom pracujú vybraní študenti inžinierskeho štúdia Stavebnej fakulty TUKE. Ide o inovatívny spôsob výučby v ktorom sú poznatky nadobudnuté počas štúdia na Stavebnej fakulte implementované do projekčnej praxe za účelom prípravy projektovej dokumentácie obnovy historickej budovy. Práca v tíme má budúcich absolventov Stavebnej fakulty naučiť pracovať v širšom kolektíve, koordinovať prácu so všetkými relevantnými profesiami, zohľadňujúc požiadavky investora a pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu. Každá profesia v projekte je okrem študenta zastúpená tútorom, ktorý dohliada a kontroluje správnosť navrhovaných riešení. Primárnym výstupom z Tímového projektu je príprava záverečných diplomových prác ôsmych študentov pracujúcich v predstavenom tíme. Sekundárny cieľ je vypracovanie projektu obnovy historickej budovy Radnice, ktorý bude celý alebo partikulárne použiteľný ako stavebný projekt v reálnej praxi. V nultej fáze projektu sa študenti oboznámili s históriou budovy Radnice. V rámci historického bádania na Krajskom pamiatkovom úrade v Košiciach im boli poskytnuté všetky existujúce historické zdroje. Dobové fotografie, torzo pôvodnej výkresovej dokumentácie a textové správy o budove boli zdigitalizované a stali sa odrazovým mostíkom pre zdarnú realizáciu projektu. Ťažisko práce bolo orientované na zameranie pôvodného stavu budovy. V tomto procese sa využívala okrem štandardných „stavbárskych“ dĺžkomerných metód aj progresívna metóda priestorového 3D laserového skenovania.


Autor
Ing. Matúš Tkáč, doc. Ing. Marián Vertaľ, PhD., doc. Ing. Peter Mesároš, PhD. SvF TUKE, recenzent: Ing. František Janíček, iQservices, s. r. o.
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux