späť na obsah časopisu

Pod pojmom obnova treba rozumieť komplexnú modernizáciu všetkých stavebných a konštrukčných prvkov stavby a použitie technologicky lepších a modernejších materiálov a systémov. Avšak informácie týkajúce obnovy obytnej budovy všeobecne prevažne obmedzujú veľmi široký pojem obnova len na úzky okruh obvyklých činností, ktorými sú zateplenie fasády, rekonštrukcia strešnej konštrukcie, výmena zastaranej inštalácie a v súčasnej dobe módne rozšírenie, či pridanie exteriérových priestorov bytu – závesných balkónov. Pojem obnova bytového domu primárne teda znamená výmenu a modernizáciu stavebných konštrukcií alebo technického zariadenia budov z dôvodu ich zlého fyzického stavu a za účelom odstránenia statických, hygienických alebo užívateľských nedostatkov budovy v súlade s aktuálne platnou Smernicou Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2018/844/EÚ o energetickej efektívnosti z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov a smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. Podľa platnej smernice „Celkovú obnovu budovy možno vykonať naraz alebo postupne ako čiastkovú obnovu. Celková obnova pozostáva z významnej obnovy budovy, významnej obnovy technických systémov budovy a obnovy stavebných konštrukcií a technických systémov významnou mierou neovplyvňujúcich potrebu a spotrebu energie budovy (zabezpečenie statickej, užívateľskej a protipožiarnej bezpečnosti, hygieny a akustickej ochrany, napr. obnova balkónov, lodžií, bleskozvodu, výťahov, kanalizácie, hydroizolácií, podláh a pod.).“ Výraz významná obnova budov definuje novelizovaný zákon č. 321/2014 Z. z., o energetickej efektívnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov definuje ako „stavebné úpravy existujúcej budovy, ktorými sa vykonáva zásah do tepelnej ochrany zateplením jej obvodového a strešného plášťa, výmenou pôvodných otvorových výplní budovy alebo energetického vybavenia budovy takým spôsobom, že to má vplyv na energetickú hospodárnosť budovy.“


Autor
doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD., doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD., Fakulta architektúry STU v Bratislave, recenzent: prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc., Fakulta architektúry STU v Bratislave

Fotografie (vizualizácia)
archív redakcie
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux