späť na obsah časopisu

Na Katedre pozemného staviteľstva a urbanizmu (KPSU) Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline sa problematike obalových konštrukcií, zameraných na drevostavby venuje pozornosť od roku 2010. Výskum je zameraný na problematiku transportu tepla a vody cez ľahké sendvičové obalové konštrukcie, ktoré sú vhodné pre ultranízkoenergetické budovy a budovy s takmer nulovou spotrebou energie. Za týmto účelom boli cielene budované aj laboratórne priestory, priebežne doplňované z prostriedkov projektov VEGA, projektov cezhraničnej spolupráce a v podstatnej miere z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ. Príspevok predstavuje časť Laboratórneho centra KPSU, tzv. pavilónového typu. Nachádza sa v bloku BJ3 areálu Žilinskej Univerzity a do prevádzky bolo uvedené v roku 2016 v rámci riešenia projektu zo štrukturálnych fondov „Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline“. Pozostáva z dvoch klimatizovaných miestností so stálou vnútornou klímou, v ktorých sú umiestnené v exteriérových stenách vzorky sendvičových obvodových stien s plochou 10 m2 s východnou a južnou orientáciou. V každej miestnosti (pavilóne) je päť sekcií s rozdielnymi skladbami, vystavených reálnym klimatickým podmienkam. Oba pavilóny experimentálnych stien pozostávajú zo skladieb vhodných pre obvodové plášte drevostavieb po roku 2020. Každá sekcia je navrhnutá tak, aby umožňovala v budúcnosti inštaláciu novej samostatnej skladby, navrhnutej podľa požiadaviek výskumu či praxe. Cieľom experimentálnych meraní je získanie nových poznatkov o spriahnutom transporte tepla a vody jednotlivými vrstvami skladieb experimentálnych stien v odraze na energetickú hospodárnosť a kvalitu vnútorného prostredia počas celého roka.


Autor
prof. Ing. Pavol Ďurica, CSc., Ing. Peter Juráš, PhD., Ing. Daniela Jurášová, PhD., Ing. Veronika Kabátová, doc. Ing. Ján Rybárik, PhD., SvF ŽU v Žiline, recenzent: prof. Ing. Dušan Katunský, PhD., SvF TU v Košiciach

Fotografie (vizualizácia)
archív autorov
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux