späť na obsah časopisu

Tvorba stavebného rozpočtu je jednou z významných prác počas životného cyklu stavebného projektu. Stavebný rozpočet je vždy predbežnou cenovou kalkuláciou. Výsledkom kalkulačnej činnosti je vypracovaný ponukový rozpočet dodávateľa (ponuková cena) alebo kontrolný rozpočet investora (predstava o cene, porovnanie s ponukami, plánovanie doby výstavby). Stavebné rozpočty sú dôležitými nástrojmi dodávateľov, stavebníkov, investorov, projektantov, súdnych znalcov, či finančných inštitúcií pri získavaní podrobného prehľadu vo financovaní a riadení stavebnej výroby. Pri spracovaní stavebného rozpočtu sa vychádza z technických podkladov (projektová dokumentácia a technická správa k projektu stavby), technologických predpokladov (projekt organizácie výstavby) a oceňovacích podkladov (smerné orientačné ceny, respektíve individuálne vykalkulované ceny). Podmienkou kvalitne vytvoreného rozpočtu je naštudovanie projektovej dokumentácie, spracovanie výkazu výmer a ocenenie položiek HSV, PSV a montážnych prác. Stavebný položkový rozpočet predstavuje súpis všetkých položiek prác a materiálov (dodávok) potrebných na vyhotovenie stavebného diela.


Autor
Ing. Adrián Ďuriš, doc. Ing. Peter Mesároš, PhD., VÚSI, s. r. o., Košice, SvF, TUKE
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux